L'animali - Gli animali

Traduzzione in italianu da "Petru u Romanu", "U Gadduresu" è "il Lucchese"


Corsu Italiano

L'acellu face un nidu annantu à l'àrburu.

L'uccello fa il nido sull'albero.

Cacciu / caccighjeghju l'acillame chì aghju u permessu.

Caccio gli uccelli poiché ho il permesso.

À Pasquale li piace di più u salvaticume.

A Pasquale piace di più la selvaggina .

Mì, ci hè un àcula à mezu celu.

Guarda, c'è un'aquila in mezzo al cielo .

U pastore porta l'agnellu feritu.

Il pastore porta l'agnello ferito .

L'ala di a farfalla hè bella.

L'ala della farfalla è bella.

L'altore manghja l'animali morti.

L'avvoltoio mangia gli animali morti.

Aghju vistu un'ànatra.

Ho visto un'anatra.

L'anguilla si piatta sott'à e petre.

L'anguilla si appiatta sotto le pietre.

Ci hè un animale inde a casa.

C'è un animale nella casa.

L'ape fàcenu u mele.

Le api fanno i miele.

Puzza u beccu !

Il caprone puzza!

A bèllula caccia / caccighjeghja i topi.

La dònnola caccia i topi.

Ssa bestia hè goffa.

Questa bestia è brutta.

Hà persu u so bistiame inde u focu.

Ha perso il suo bestiame nel fuoco.

Trà u boie è u sumere, c'era u ciucciu.

Tra il bue e il somaro c'era il bimbo.

I bruchi anu manghjatu e insalate.

I bruchi hanno mangiato l'insalate.

Ssu camellu hè u meiu.

Questo cammello è mio.

Parte à a caccia cù u so cane.

Va a caccia con il suo cane.

Stu caniolu hè dumatu pè a caccia.

Questo cagnolino è addestrato per la caccia.

A capra nera si n'hè scappata.

La capra nera se n'è scappata.

U caprettu hà suttu u latte.

Il capretto ha succhiato il latte.

U cavallu galoppa ind'u pratu.

Il cavallo galoppa nel prato.

Petru hà tumbatu un cignale.

Pietro ha ucciso un cinghiale.

C'era dinò un cignalottu.

C'era anche un cinghialetto.

U ciocciu face un tazzu !

Il Gufo fa un fracasso!

A coda di a ghjandaghja hè bianca.

La coda della ghiandaia è bianca.

U corbu hè neru.

Il corvo è nero.

U cunìgliulu hè impauritu.

Il coniglio è impaurito.

A cuppulata viaghja pianu pianu.

La tartaruga cammina pian piano.

A curnachja ùn si manghja micca.

La cornacchia non si mangia.

Ci hè un falchettu chì vola.

C'è un falchetto che vola.

U falcu hà chjappatu un topu.

Il falco ha acchiappato un topo.

Un falcu di fiume vula sopra a casa.

Il falco di fiume vola sopra la casa.

U fasgianu era annant'à a strada.

Il fagiano era sulla strada.

L'àsinu manghja fenu.

L'asino mangia fieno.

In ssa gabbia ci sò dui acelli.

In questa gabbia ci sono due ucelli.

A ghjallina hà fattu un ovu.

La gallina ha fatto l'uovo.

U ghjallu canta à l'alba.

Il gallo canta all'alba.

U ghjattu ghjoca cù una palla.

Il gatto gioca con una palla.

A ghjumenta corre inde u pratu.

La giumenta corre nel prato.

U grillu salta sempre.

Il grillo salta sempre.

A lèvura fughje davanti à u cacciadore.

La lepre fugge davanti al cacciatore.

Santa hà vistu un lione.

Santa ha visto un leone.

A lovia di zìu Ghjuliu hè malata.

La scrofa di zio Giulio è malata.

A lumaca manghja a insalata.

La lumaca mangia l'insalata.

U lupu hè un animale feroce.

Il lupo è un aninamle feroce.

L'alifante hè un mammiferu.

L'elefante è un mammifero.

E mosche vòlenu tutt'à l'ingiru.

Le mosche volano tutt'attorno.

Hà messu a legna à nant'à u mulu.

Ha messo la legna sul mulo.

L'orsu corre inde a machja.

L'orso corre nella macchia.

U pastore fisca a pècura.

Il pastore fischia alla pecora.

À caccia, cercu e pernice.

A caccia, cerco le pernici.

Un pesciu rossu m'hè scappatu.

M'è scappato un pesce rosso.

U piulellu hè giallu.

Il pulcino è giallo.

Aghju trovu una piuma d'oca.

Ho trovato una piuma d'oca.

U porcu hè grossu.

Il maiale è grasso.

S'hè fattu punghje da un porcuspinu.

S'è fatto pungere da un porcospino.

A volpe hà manghjatu u pullastru.

La volpe ha mangiato il pollastro.

Manghja a quagliula !

Mangia la quaglia!

A ranochja salta ind'u lavu.

La ranocchia salta nel lago.

U ricciu si move ind'a so tana.

Il riccio si muove nella sua tana.

Mi stumaca ssu ruspu !

Questo rospo mi stòmaca!

Tamante sanne ch'ellu hà ssu cignale !

Che grandi zanne ha questo cinghiale!

U cignale l'hà data una sannata.

Il cinghiale gli ha dato una dentata. [Il cinghiale lo ha azzannato.]

A scimia mi face ride.

La scimmi ami fa ridere.

U sumere hà l'arechje grande.

Il somaro ha le orecchie grandi.

Cum'ella hè chjuca a talpa !

Com'è piccola la talpa!

U topu hà una coda longa.

Il topo ha una coda lunga.

U topupinnutu hè appesu à u cantellu.

Il pipistrello è appeso alla trave.

Aghju mancatu u tòrdulu.

Ho mancato il tordo.

U toru mi corre appressu.

Il toro mi corre dietro.

A truìta si manghja bella cotta.

La trota si mangia ben cotta.

U tupucciu teme u frastornu.

Il topolino teme il fracasso.

A vacca hà fattu assai latte.

La vacca ha fatto molto latte.

Mettu un varmu à l'amu per piscà i pesci.

Metto un verme all'amo per pescare i pesci.

A vespa hà puntu à Luigi à u bracciu.

La vespa ha punto Luigi al braccio.

U vitellu seguita a vacca.

Il vitello segue la vacca.

A volpe hè maligna.

La volpe è maligna.

A zinzala m'hà puntu.

La zanzara mi ha punto .