Les animaux - L'animali


Corsu Phonétique

L'acellu face un nidu à nantu à l'àrburu.

[laʤ'ellu v'aʤɛ un n'i(d)u ann'anta l'arburu]

Cacciu l'acillame chì aghju u permessu.

[k'aʧu laʤill'amɛ ki 'adju ubɛrm'ɛssu]

À Pasquale li piace di più u salvaticume.

[appaskw'alɛ libj'aʤɛ (d)ibj'u uzalbadig'umɛ]

Mì, ci hè un àcula à mezu celu.

[mi, ʧ'ɛ un'agula am'ɛdzuʤ'elu]

U pastore porta l'agnellu feritu.

[ubast'orɛ b'ɔrta lãɲ'ellu v'eridu]

L'ala di a farfalla hè bella.

[l'ala (d)i avarf'alla ɛbb'ɛlla]

L'altore manghja l'animali morti.

[lalt'ɔrɛ m'andja lanim'ali m'orti]

Aghju vistu un' ànatra.

['adju w'istu un'anadra]

L'anguilla si piatta sott'à e petre.

[langw'illa zibj'atta z'ɔtta ɛb'edrɛ]

Ci hè un animale inde a casa.

[ʧ'ɛ unanim'alɛ ndɛ ag'aza]

L'ape fàcenu u mele.

[l'abɛ v'aʤɛnu um'elɛ]

Puzza u beccu !

[p'uttsa uw'ɛkku]

A bèllula caccia i topi.

[aw'ɛllula g'atʧa id'ɔbi]

Ssa bestia hè goffa.

[ssa w'ɛstja ɛgg'ɔffa]

Hà persu u so bistiame inde u focu.

[app'ɛrsu uzɔ wistj'amɛ ndɛ uv'ogu]

Trà u boie è u sumere, c'era u ciucciu.

[ tra uw'ojɛ ɛ uzum'ɛrɛ, ʧ'era uʤ'utʧu]

I bruchi anu manghjatu e/l' insalate.

[ir'ugi 'ãnu mandj'a'du ɛnsal'adɛ / linsal'adɛ]

Ssu camellu hè u meiu.

[ssugam'ellu ɛ um'ɛju]

Parte à a caccia cù u so cane.

[p'artɛ a ag'atʧa gu uzɔg'ãnɛ]

Stu caniolu hè dumatu pè a caccia.

[stugãnj'olu ɛdum'adu bɛra g'atʧa]

A capra nera si n'hè scappata.

[ag'abra n'ɛra sinɛskapp'ada]

U caprettu hà suttu u latte.

[ugabr'ɛttu a z'uttu ul'attɛ]

U cavallu galoppa ind'u pratu.

[ugaw'allu gall'oppa ndubr'adu]

Petru hà tumbatu un cignale.

[p'edru attumb'adu unʧign'alɛ]

C'era dinò un cignalottu.

[ʧ'era (d)in'u unʧinjal'ɔtu]

U ciocciu face un tazzu !

[uʤ'oʧu v'aʤɛ unt'attsu]

A coda di a ghjandaghja hè bianca.

[ag'ɔ(d)a (d)i a jand'adja ɛbbj'anka]

U corbu hè neru.

[ug'ɔrbu ɛn'ɛru]

U cunìgliulu hè impauritu.

[ugun'iljulu ɛmpaur'idu]

A cuppulata viaghja pianu pianu.

[aguppul'ada wi'adja bj'ãnu bj'ãnu]

A curnachja ùn si manghja micca.

[agurn'atja unsim'andja m'ikka]

Ci hè un falchettu chì vola.

[ʧɛ unfalk'ɛttu gib'ɔla]

U falcu hà chjappatu un topu.

[uv'alku attjapp'adu unt'ɔbu]

Un falcu di fiume vola sopra a casa.

[unf'alku (d)ivj'umɛ w'ola z'ɔbra ag'aza]

U fasgianu era annant'à a strada.

[uvaʒ'ãnu 'era ann'anta astr'a(d)a]

L'àsinu manghja fenu.

[l'azinu m'andja v'ɛnu]

In ssa gabbia ci sò dui acelli.

[inssag'abbja ʧiz'ɔ d'ui aʤ'elli]

A ghjallina / gallina hà fattu un ovu.

[ajall'ina / agall'ina aff'attu un'owu]

U ghjallu / gallu canta à l'alba.

[uj'allu / ug'allu g'anta all'alba]

U ghjattu / gattu ghjoca cù una palla.

[uj'attu / ug'attu j'oga gu unab'alla]

A ghjumenta corre inde u pratu.

[ajum'ɛnta g'ɔrrɛ ndɛ ubr'adu]

U grillu salta sempre.

[ur'illu z'alta z'ɛmprɛ]

A lèvura fughje davanti à u cacciadore.

[al'ɛwura v'udjɛ (d)aw'anti a ugaʧa'(d)ɔrɛ]

Santa hà vistu un lione.

[s'anta abb'istu unli'ɔ̃nɛ]

A lovia di zìu Ghjuliu hè malata.

[al'ovja (d)idz'iu j'ulju ɛmal'ada]

A lumaca manghja a insalata / l'insalata

[alum'aga m'andja ansal'ada / linsal'ada]

U lupu hè un animale feroce.

[ul'ubu ɛ unanim'alɛ vɛr'ɔʤɛ]

L'alifante hè un mammiferu.

[laliv'antɛ ɛ un mammiv'ɛru]

E mosche vòlenu tutt'à l'ingiru.

[ɛm'ɔskɛ w'ɔlɛnu d'utta linʤ'iru]

Hà messu a legna à nant'à u mulu.

[amm'ɛssu al'ɛ̃ɲa ann'anta um'ulu]

U pastore fisca a pècura.

[ubast'ɔrɛ v'iska ab'egura]

À caccia, cercu e pernice.

[akk'aʧa, ʧ'ɛrku ɛbɛrn'iʤɛ]

Un pesciu rossu m'hè scappatu.

[unp'ɛʃu r'ɔssu mɛ skapp'adu]

U piulellu hè giallu.

[ubjul'ellu ɛʤ'allu]

Aghju trovu una piuma d'oca.

['adju dr'ɔwu una bj'uma (d)'oga]

U porcu hè grossu.

[ub'orku ɛ gr'ossu]

S'hè fattu punghje da un porcuspinu.

[sɛff'attu b'undjɛ (d)a unpɔrkusp'inu]

A volpe hà manghjatu u pullastru.

[aw'ɔlpɛ amandj'adu ubull'astru]

Manghja a quagliula !

[m'andja agwalj'ula]

A ranochja salta ind'u lavu.

[aran'otja z'alta ndul'awu]

U ricciu si move ind'a so tana.

[ur'iʧu zim'ɔwɛ ndazɔd'ana]

Mi stumaca ssu ruspu !

[mistum'aga ssur'uspu]

Tamante sanne ch'ellu hà issu cignale !

[tam'antɛ z'annɛ k'ɛllu a ssuʤiɲ'alɛ]

U cignale l'hà datu una sannata.

[uʤiɲ'alɛ lad'adu unazann'ada]

A scimia mi face ride.

[aʃi'mja miv'aʤɛ r'i(d)ɛ]

U sumere hà l'arechje grande.

[uzum'ɛrɛ alar'ɛtjɛ r'andɛ]

Cum'ella hè chjuca a talpa !

[kum'ɛlla ɛttj'uga ad'alpa]

U topu hà una coda longa.

[ud'ɔbu a una g'ɔ(d)al'ɔnga]

U topupinnutu hè appesu à u cantellu.

[u dɔbubin'udu ɛ app'ɛzu a ugant'ellu]

Aghju mancatu u tòrdulu.

['adju mank'adu u d'ɔrdulu]

U toru mi corre appressu.

[ud'ɔru mi g'ɔrrɛ appr'ɛssu]

A truìta si manghja bella cotta.

[adru'ida zi m'andja w'ɛlla g'otta]

U tupucciu teme u frastornu.

[udub'uʧu d'ɛmɛ u vrast'ornu]

A vacca hà fattu assai latte.

[aw'akka aff'attu ass'ai l'attɛ]

Mettu un varmu à l'amu per piscà i pesci.

[m'ɛttu unb'armu all'amu bɛ pisk'a ib'ɛʃi]

A vespa hà puntu à Luigi à u bracciu.

[aw'ɛspa app'untu a lu'iʤi a ur'aʧu]

U vitellu seguita a vacca.

[uwid'ellu zew'ida aw'akka]

A volpe hè maligna.

[aw'ɔlpɛ ɛ mal'iɲa]

A zinzala m'hà puntu.

[adzindz'ala mapp'untu]