Les prépositions - E prepusizione


Préposition comme en français

Vengu à sett'ore.

/bèn'gou a sè'tto'rè/

A battaglia di Ponte Novu.

/a watta'lya (d)i bòn'tèn-ó'wou/

Avemu parlatu di zìu Antone.

/awèm'ou barla'dou (d)i dzi'ou antòn'è/

Avemu u tempu di fumà una sigaretta.

/awèm'ou ou dèm'pou (d)i vouma' oun'a zi(g)arè'tta/

Sò morti di fame.

/sò' mòr'ti (d)i vam'è/Préposition différente du français

Mi sò arrizzatu à bon'ora.

/mi zò' aritsa'dou a bòn'ora/

Zìa Marìa hè in piazza à a ghjesgia.

/tsi'a mari'a è inn pia'tsa a a yé'ja/

I zitelli sò in scola.

/i dzidé'lli zò inn skó'la/

Petru hè natu di maghju.

/pé'drou è na'dou (d)i ma'dyou/

Di marzu, hè nivatu.

/di mar'tsou, è niwa'dou/

D'estate, andemu à u mare.

/dèsta'dè andèm'ou a ou ma'rè/

Sò in còllera cun ellu.

/sò' inn kò'llara goun-é'llou/

Zìu Ghjàcumu hà messu u so cappellu in capu.

/tsi'ou ya'goum-ou a mè'ssou ou zó gappé'llou inn ka'bou/

Sò morti da a fame.

/sò mòr'ti da a vam'è/Préposition explétive

Aghju vistu à Santu.

/a'dyou wis'tou a san'tou/

L'ai trovu à Ghjulianu ?

/la'i drò'wou a dyoulian'ou ?/

U cunnosci à Carlu ?

/ou gounò'chi a kar'lou/

Credi di facci paura ?

/krè'i (d)i va'tchi bahou'ra/

Salutàtemi à Dumènicu.

/salouda'dèm-i à doumèn'igou/

Cuntate di stà quì ?

/kounta'tè (d)i sta' kwi'/

Pinsemu di cullà in paese.

/pinsèm'ou (d)i goulla' im pahè'zè/

Ci vole à cullà in paese.

/tchi wó'lè a koulla' im pahè'zè/ = /tchó'la koulla' im pahè'zè/

Vanu à ghjucà à pallò.

/ban'ou a dyouga' a pallò/

Hè andatu à coglie e castagne.

/è anda'dou a kó'lyè è gastan'yè/

Mi pare di l'avè vistu.

/mi ba'rè (d)i lawè' bis'tou/

À Petru li piace à manghjà.

/a pé'drou li biad'jè a mandya'/

Pàulu spera di stà in casa.

/pa'oulou spè'ra (d)i sta' in ka'za/