L'artìculi - Gli articoli

Traduzzione in talianu da "Petru u Romanu"


L'artìculu definitu - L'articolo determinativo

    Gèneru / Genere
maschile / maschile feminile / feminile
nùmeru / numero in unu / singolare lu, u, l' / il, lo, l' la, a, l' / la, l'
in parechji / plurale li, i, l' / i, gli le, e, l' / le

Le forme lu, la, e le sono utilizzate soprattutto in poesia.

L'artìculu indefinitu - L'articolo indeterminativo

    Gèneru / Genere
maschile / maschile feminile / feminile
nùmeru / numero in unu / singolare un / un, uno una / una
in parechji / plurale niente plurale !

L'artìculu partitivu - L'articolo partitivo

Mangio del pane e del formaggio [ma di solito si dice: mangio pane e formaggio, come in Corso!]

Cliquez ici pour fermer