Intornu à a ... Religione


Locution

Le vocabulaire lié à la religion ...

Religione / riligione /n.f./ : religion , religione.

Religiosu = riligiosu /adj./ : religieux.

Diu è u Diàvule , Dieu et Satan , Dio e il Diavolo.

Diu [dj'u] = Dio [dj'ɔ] (le d conserve toujours le son dur ! ) (lat. deus) : Dieu , Dio.

Sìa per l'amor' di Diu : Dieu soit béni, que Dieu vous le rende.

U Signore : le Seigneur, le bon Dieu , Il Signore, Domeneddio.

Prega u Signore ch'ellu t'aiuti : prie le Seigneur qu'il te vienne en aide.
O Signore ! Mittìteci a vostra manu : Seigneur ! aidez-nous (litt. mettez-y votre main).

U Cristu : le Christ.

Li si face crede chì Cristu hè un ghjallu : On lui fait avaler n'importe quoi (litt. on lui fait croire que le Christ est un coq).
Sse bighine sò manghja Cristi è caca Diàvuli : Ces bigotes trompent bien leur monde (litt. ces bigotes sont des mange-christs et des "évacue"-diables).

A Madonna [ma'onna / ma'ðonna] : la Madone, la Sainte Vierge, la madonna.
U Bambinu /n.pr./ : le petit Jésus, l'enfant Jésus, Gesù bambino. = u bambinellu.
Prufeta = prufetu [pruv'eda] /n.m./ (lat. propheta) : prophète, profeta.

Sì Dìo vole = sì Dìe vole : s'il plaît à Dieu
Dìo ne lìberi ! : Dieu garde ! *

* : dans cette expression a été conservée l'ancienne forme du pronom complément à la première personne du pluriel "ne" que l'on rencontre par exemple dans "la Divine Comedie" (Dante) et qui a ensuite été remplacée par "ci".

Dìorvoglia ! = Fuss'ella puru ! : le Ciel vous entende ! (expression de doute)
U tempu u dà u Signore : le maître du temps, c'est Dieu.
A Madonna /n.f./ : fête de la nativité et de la Vierge, festa della Natività di Maria. L'ottu di settembre hè a Madonna
Prufèticu [pruv'edigu] /adj./ : prophétique, profetico
Prufetizà [pruvedidz'a] /v./: prophétiser, profetare
Prufezia [pruv'ezja] /n.f./: prophétie, profezia

Diàvule [di'a(w)ulɛ] /n.m./ (lat. diabolus) : le Diable, Satan, il Diavolo, Satana.
Dimoniu = demoniu /n.m./ (lat. daemon) : démon, demone.

Celu [ʧ'elu] /n.m./ (lat. caelum) : ciel, cielo.
Paradisu [parað'izu] /n.m./ (lat. paradisus) : paradis, paradiso.
Purgatoriu [purgad'orju] /n.m./ (lat. purgatorium) : purgatoire, porgatorio.
Infernu /n.m./ (lat. infernum) : enfer, inferno

À porta ìnferi : à la porte de l'enfer, en enfer, alla porta dell'inferno, all'inferno.

A fede è u dùbbitu , la foi et le doute, la fede a lo dubbio

Fede [f'ɛðɛ] /n.f./ (lat. fides) : foi , fede.
Teme [t'ɛmɛ] /v./ (lat. temere) : craindre , temere.

Temia [t'ɛmja] /n.f./ = Timenza [t'ɛmja] /n.f./ = Timore /n.m./ : crainte , tema (litt.), timore.
Ùn avè timor di Dio : être un individu sans scrupules (qui ne craint pas même Dieu).

Crede [kr'ɛðɛ] /v./ (lat. credere) : croire , credere.

Credente /n.m. ou adj./ : croyant , credente.
Cridenza /n.f./ : croyance , credenza.
Credu /n.m./ : Credo , Credo.

Dubità [dubid'a] /v./ (lat. dubitare) : douter , dubitare -> dubiteghju : je doute.

Dùbitu [d'ubidu] /n.m./ : doute , dubbio.

E religione , les religions , le religioni

Paganu /n.m. & adj./ : païen, pagano.

Cristianèsimu /n.m./ : christiannisme , cristianesimo.
Ghjesucristu = Cristu [djezugr'istu] : Jésus-Christ.
Cristianità /n.f./ : chrétienté , cristianità.
Cristianu /adj. & n.m./ : chrétien , cristiano.
Catòlicu [kad'oligu] /adj./ : catholique , cattolico.
Prutestante = prutestente /n.m. & adj./ : protestant , protestanto.
Ortodossu /n.m. & adj./ : orthodoxe , ortodosso.

Buddismu = buddìsimu /n.m./ : bouddhisme , buddismo.
Buddistu = buddista /n.m./ : bouddhiste , buddista.
Buddistu , buddista /adj./ : bouddhiste , buddista.

Macumettu * = Maumettu : Mahomet , Maometto.

* souvent substitué dans les jurons au nom de jésus Christ.

Macumittanu / maumettanu / musulmanu /adj./ : mahometan, musulman, maomettano.
Islam = islamu /n.m./ : islam [isl'am] , islam [izl'am].
Islamismu = islamìsimu /n.m./ : islamisme , islamismo [izlam'izmo].
Islàmicu /adj./ : islamique , islamico [izl'amiko].
Islamistu /adj./ : islamiste.

I libri sacrati, les livres sacrés, i libri sacri.

Bibbia /n.f./ (lat. biblia) : Bible, Bibbia.
Evangelu * = vangelu (vangelo) [-ʤ'elu] /n.m./ : évangile, evangelo, vangelo -> i Vangeli : les Evangiles.

Evangèlicu /n.m./ : évangélique, evangelico
Evangelistu /n.m./ : évangéliste, evangelista
Evangelizà /v./: évangéliser, evangelizzare
Evangelizazione /n.f./ : évangélisation , evangelizzazione
* : on entend aussi le gallicisme evangeliu.

Curanu /n.m./ : Coran, Corano.

E funzione (funzioni), la cérémonie religieuse, le rite, ceremonia religiosa, rito

Messa [m'ɛssa] /n.f./ (lat. missa) : messe, messa

Dì messa : dire la messe, dire (la) messa
Sente messa : assister à la messe, sentire (la) messa, assistere alla messa
Sente messa : assister à la messe, sentire la messa

Ostia ['ostja] /n.f./ (lat. hostia victime expiatoire) : hostie , ostia.

Ùn hè farina da fà ostia : ce n'est pas un enfant de choeur, non è farina da far ostie.

Croce [kr'ɔʤɛ] /n.f./ (lat. crux, crucis) : croix , croce.

Fassi croce : se signer, farsi il segno della croce
Fà u nòmine patri : se signer, farsi il segno della croce
In chjesa s'indinochja omu è si face omu a croce : A l'église on s'agenouille et on fait le signe de la croix.
Cruciata /n.f./ : croisade (hist.), Crociata
Crucifissu /n.m./ : crussifix, crocifisso
E viacruci / viacruce [ɛwiagr'uʤi] /n.f.pl./ : le chemin de croix, la via Crucis

le pluriel est dû à l'interprétation qui a fait application du nom latin non pas au "chemin" lui-même mais aux quatorze stations de méditation et de prière qui le jalonnent.

E prighere , les prières, le preghiere.

Prighera [prig'era] = preghera [preg'era] /n.f./ (lat. precaria) : prière, preghiera
Prigà = pregà /n.f./ : prier, pregare
Miserere /n.m./ : miséréré, miserere.
Paternostru /n.m./ : pater, paternostro. -> Paternostri /n.m.pl./ : chapelet, Corona.
Avemarìa /n.f./ : avé, salutation angélique, ave Maria - > Sunà l'avemarìa : sonner l'angélus du soir.

Battèsimu [batt'ɛzimu] /n.m./ (lat. baptisma) : baptême , battesimo.
Cummunione /n.f./ : communion.
Crèsima [kr'ɛzima] /n.f./ : confirmation, crèsima.

Cerone [ʧɛr'ɔ̃nɛ] /n.f./ : cierge de grande taille, cero grosso (a cera : la cire, a cera).
Candelu [kãnd'ɛlu] /n.m./ : petit cierge, candelotto.

Matrimoniu [madrim'ɔ̃nju] /n.m./ (lat. maritare, se marier): mariage, noces, matrimonio, sposalizio, nozze.

Matrimoniu è viscuvatu hè da Dìo destinatu : du mariage et de l'accession à la dignité épiscopale, Dieu seul décide, matrimoni e vescovati son dal cielo destinati.
Matrimoniu settembrinu, o vèduvu o mischinu : mariage de septembre, mariage malheureux ou qui finit en veuvage.

Esèquie /n.f.pl./ = funerale /n.m./ : obsèques, funérailles, esequie, funerali.
L'ùltimu sacramentu /n.m./ : les derniers sacrements, l'ultimo sacramento.
L'estrema unzione /n.f./ = oliu santu : l'extrême-onction, l'estrema unzione, olio santo, sacramento degli infermi.
Funziunà /v./ : célébrer les funérailles , celebrare le esequie.

L'hà funziunatu l'arciprete : c'est l'archiprêtre qui lui a donné l'absoute.
L'avemu funziunatu in Chera : nous l'avons célébré à Chera.

Insignamentu riligiosu , enseignement religieux , insegnamento

Catechìsimu /n.m./ : cathéchisme , catechismo.
Duttrina /n.f./ : cathéchisme , dottrina (insegnamento rudimentale dei principali articoli di fede).

Verità [berid'a] /n.f./ (lat. veritas) : vérité, verità.
Carità [karid'a] /n.f./ : charité, carità.
Pietà [pjɛd'a] /n.f./ : pitié, pietà.
Cumpassione /n.f./ : compassion, compassione.
Rimorsu [rim'orsu] /n.m./ : remords, rimorso.
Pentimentu /n.m./ : repentir, pentimento.
Pèntesi /v./ : se repentir, pentirsi.
Virtù [birt'u] /n.f./ (lat. virtus) : vertu, virtù.

I lochi di cultu , les lieux du culte , i luoghi di culto.

Cultu /n.m./ : culte, culto.

Dà pè u cultu : payer le denier du culte, fare l'offerta per il clero.

Chjesa = ghjesgia /n.f./ : église, chiesa.

Campanile /n.m./ : clocher, campanile , campanile.
Campana /n.f./ : cloche , campana.
Murtoriu [murt'orju] /n.m./ : glas , campana a morto.
Altare /n.m./ : autel, altare.

Mette (à qualchidunu) nant'à l'altare : porter (qqn) aux nues, porre (q.uno) sugli altare.
Piglià(ssi) (qualcosa) ancu nant'à l'altare : s'emparer de ce que l'on désire sans aucun scrupule, prendersi quel che si desidera senza scrupolo alcuno.

Pùlpitru /n.m./ : chaire, pulpito.

Cullà in pùlpitru : monter en chaire (surtout fig.), salire sul pulpito (sptt. fig.).

Prèdica /n.f./ [pr'eðiga] : prêche, sermon, predica.

Predicà /v./ : prêcher, predicare. Predicheghja : il prêche
Predicadore /n.m./ : prédicateur, predicatore.

Cànticu = cantu di chjesa /n.f./ : cantique, càntico.
Capìtulu /n.m./ [kab'idulu] : chapitre (d'église ou couvent), capitolo.
Quèstua = quèstula /n.f./ : quête, questua.
Dinuchjinu = Ghjinuchjinu /n.m./ : prie-Dieu, inginochiatoio.

Cappella /n.f./ : chapelle, cappella.
Sacristìa /n.f./ : sacristie, sagrestia.
Tempiu /n.m./ : temple, tempio.
Sinagoga /n.f./ : synagogue, sinagoga.
Moschea = muschea [mɔsk'ea] /n.f./ : mosquée, moschea.

Les dignitaires

Vucazione [bugadzj'ɔ̃nɛ] /n.f./ : vocation, vocazione
Votu [b'ɔdu] /n.m./ : voeu, voto -> vutassi [bud'assi] /v./ : se vouer, votarsi (cansacrarsi con voto)

votu signifie aussi la voix (élection), le suffrage.

Papa [p'aba] /n.m./ : pape, papa.

Ne pas confondre avec le néologisme pappà [papp'a] = babbà = babbu : papa, papà, babbo.

Cardinale /n.m./ : cardinal, cardinale -> Cardinalatu /n.m./ : cardinalat, cardinalato.
Arcivescu [arʧiw'ɛsku] /n.m./ : archevêque, arcivéscovo.
Vescu [b'ɛsku] /n.m./ : évêque, véscovo.

Andà di vescu in prete : rétrograder dans une hiérarchie, une carrière, andare indietro in una geriarchia, una carriera.
Ogni morte di vescu : à chaque mort d'évêque (très rarement), a ogni morte di Papa.
Vulè amparà u paternostru à u vescu : vouloir en remontrer à plus compétent, pretendere di essere superiore à chi ha particolare competenza in materia.

Viscuvale /adj./ : épiscopal, vescovile.
Viscuvatu /n.m./ : épiscopat • évêché, diocèse , vescovato • vescovado.
Arciviscuvatu /n.m./ : archevêché, arcivescovado.

Prete [pr'edɛ] /n.m./ : prêtre, prete.
Pritinu [prid'inu] /n.m./ = seminaristu : séminariste, seminarista.
Arciprete [arʧibr'edɛ] /n.m./ : archiprêtre, arciprete.

Fassi prete : se vouer au sacerdoce, farsi prete.
Quant'ellu ne benedisce un prete : autant qu'un prêtre peut en bénir, en très grande quantité.
Avè bisognu di un zìu prete : laisser voir que l'on se trouve dans une piteuse situation de fortune, dimsotrare di essere in pietose condizioni economiche.

Presbiteriu [presbid'erju] /n.m./ : presbytère, presbiterio, canonica.
Pretaghju [pred'adju] /n.m./ : calotin, pretaiolo.
Pretarìa /n.f./ : prêtraille, clergé en nombre, pretaria, quantità di preti.

Curatu [kur'adu] /n.m./ : curé, curato -> U sgiò curatu. O sgiò curà !
Vicariu [big'arju] /n.m./ : vicaire (du diocèse), vicario (della diocesi) -> Vicariatu : vicariat, vicariato.
Patre /n.m./ : père (en religion), padre.
Sacristinu /n.m./ : sacristain, sagrestano.
Piuvanu /n.m./ : curé doyen, piovano/pievano (rettore di una pieva) -> Pieve [pj'ɛwɛ] /n.f./ : ancienne cirsonscription territoriale d'origine ecclésiastique (devenu canton).
Abbate /n.m./ : jeune prêtre, giòvane prete.
Abbate /n.m./ : abbé, abate. -> Abbatessa /n.f./ : abbesse, badessa.
Abbatinu /n.m./ : enfant de choeur, chierichetto.
Diàcunu [dj'agunu] /n.m./ : diacre, diacono -> Diacunatu [djagun'adu] /n.m./ : diaconat, diaconato.
Canònicu [kan'ɔ̃nigu] /n.m./ : chanoine, canònico.
Mònacu /n.m./ (pl. mònachi) : moine, religieux cloîtré, mònaco, frate di clausura.
Frate /n.m./ (lat.eccl. frater) : frère en religion, moine, frate, mònaco.

Fratinu = fraticellu /n.m./ : jeune moine, moinillon, fratino, fraticello.
Fassi frate : entrer dans les ordres, farsi frate.
Frate cappuccinu /n.m./ : moine capucin.
Frate biancu = duminicanu : moine dominicain.
Frate franciscanu : moine franciscain.
Frate benedittinu : moine bénédictin.
Frate carmelitanu : moine carmélite.
Frate camaldulese : ermite bénédictin.
Frate sfratatu : moine défroqué, mònaco che ha abbandonato l'abito.
Frà Pàulu : frère Paul.
Fraterìa /n.f./ : ensemble des moines d'un ordre ou d'un couvent, frateria.
Àbitu /n.m./ : la bure, le vêtement des religieux, àbito talare -> Piglià l'àbitu : entrer dans les ordres.
Zappà cù i frati : exécuter un ordre sans chercher à comprendre, star coi frati e zappar l'orto.
A pazienza a pòrtanu i frati : ce sont les moines qui font preuve de patience (i.e. n'en attendez pas de moi), la pazienza ce l'hanno i frati (cioè non pretenderla da me).

Sora /n.f./ (lat. soror) : religieuse, nonne, suora -> Fassi sora : prendre le voile, entrer au couvent, farsi suora.
Mònaca /n.f./ (lat. monicus) : religieuse cloîtrée, moniale , suora di clausura.
Cunventu [cumb'ɛ̃ntu] (parfois écrit cumbentu) /n.m./ (lat. conventum) : couvent, convento.
Munasteru /n.m./ (lat. monasterium) : monastère, monastero.
Priuratu /n.m./ : prieuré, prioria.
Abbazìa /n.f./ : abbaye, abbazia, badia.

Hè quant'à fà un cunventu in Moriani : se dit d'un projet rencontrant de tels obstacles qu'il n'aboutira jamais.

Mattutini /n.m.pl./ : matines , mattutino.
Làudi /n.m.pl./ : laudes , lodi.
Prima /n.f./ : prime , prima.
Terza /n.f./ : tierce , terza.
Sesta /n.f./ : sexte , sesta.
Nona /n.f./ : none , nona.
Vèsperi [b'esperi] /n.m.pl./ : vêpres , vespro, vespri (solennelle).
Cumpieta /n.f./ : complies , compieta.

A tentazione è u peccatu , la tentation et le péché , La tentazione e il peccato

Tentazione /n.f./ (lat. temptatio, tentatio) : tentation, tentazione.
Tentà
/v./ (lat. temptare) : tenter, soumettre à la tentation, tentare.
Colpa [k'ɔlpa] /n.f./ (lat. culpa) : faute, colpa.

Culpèvule /adj. & n.m./ : coupable, colpevole, reo.
Culpevulezza /n.f./ : culpabilité, colpevolezza.

Peccatu /n.m./ (lat. peccatum) : péché, peccato - > Peccatu murtale.

Peccatu signifie aussi "dommage". Chì peccatu ! : dommage !, Hè un peccatu ! : c'est dommage !

Peccatore /n.m./ (lat. peccator, -oris) : pécheur, peccatore.
Peccatrice /n.f./ : pécheresse, peccatrice.
Peccà = piccà /v./ (lat. peccare) : pécher, peccare.

Dì u peccatu è micca u peccatore : dénoncer une faute sans citer le nom du fautif, et par extension, ne révéler qu'une partie de la vérité.
Peccu [p'ɛkku] : je pèche.
Picchemu [pikk'ɛmu] : nous péchons.

I peccati , les péchés , i peccati.

Viziu [b'idzju] /n.m./ (lat. vitium) : vice , vizio.
Vanità [banid'a] /n.f./ (lat. vanitas) : vanité , vanità.
Viltà [bilt'a] /n.f./ : bassesse, vilénie, viltà, bassezza.
Vigliaccata /n.f./ : lâcheté (empreinte de bassesse), vigliaccata.
Vigliaccàghjine /n.f./ : lâcheté, couardise, vigliaccheria, codardia.
Gattivera [gattiw'era] /n.f./ : méchanceté , cattiveria.
Malizia /n.f./ : malice , malizia.
Eresìa /n.f./ : hérésie , eresia.
Ghjastema /n.f./ : blasphème, juron, bestemmia -> Ghjastemà /v./ : blasphémer, bestemmiare
Bugìa [buʤ'ia] /n.f./ : mensonge , menzogna, bugia.

Dì e bugìe , mentire , mentir.

Ingannu /n.m./ : tromperie , inganno.
Latrucinu /n.m./ : vol, larcin, latrocinio.
Arrubecciu /n.m./ : vol, larcin, furto, latrocinio.
Maldicenza /n.f./ : médisance, maldicenza.
Vergogna [bɛrg'ɔ̃nja] /n.f./ (lat. verecundia) : honte, vergogna.
Sfacciatàgine /n.f./ : effronterie, impudence, sfacciataggine.
Scrianzatezza /n.f./ : impolitesse (mal élevé).

I peccati capitali : les sept péchés capitaux (orgueil, avarice, luxure, colère, gourmandise, envie, paresse), i sette peccati capitali (superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia).

Orgogliu [ɔrg'olju] = urgogliu [urg'olju] /n.m./ : orgueil, orgoglio.

superbia /n.f./: [non proprio superbia bensì] arroganza che di leggieri sconfina nell'ira , [non pas "superbe" (sf, assurance orgueilleuse qui se manifeste par l'air, le maintien), mais plutôt] arrogance qui dégénère facilement en emportement.

Avarizia /n.f./ : avarice, avarizia.
Lussuria /n.f./ : luxure, lussuria
Còllera [k'ollɛra] /n.f./ : colère, collera . Ira /n.f./ : ire, ira
Gola [g'ɔla] (peccatu di) /n.f./ : gourmandise (péché de), gola
Invidia = inviglia /n.f./ : envie, jalousie, invidia . Ghjelusìa /n.f./ : jalousie, gelosia
Oziu ['odzju] /n.m./ : oisiveté, ozio.

accidia /n.f./ = haine mortelle, non accidia ma "odio mortale".

A benedizzione , la bénédiction , la benedizione

Benedì = benedisce /v./ (lat. benedicere) : bénir, benedire.
Benedizzione /n.f./ : bénédiction, benedizione.
Benedettu /adj./ : bénit , benedetto.

Acqua benedetta : eau bénite , acquasanta.
Pane benedettu : pain bénit , pane benedetto.

Benedittinu /n.m./ : bénitier , acquasantiera.

A cunfessione è u perdonu , la confession et le pardon , la confessione e il perdono

Perdunà (pardunà) /v./ (lat. perdonare) : pardonner, perdonare.
Perdonu
[pɛrd'ɔ̃nu] /n.m./: pardon, perdono.
Cunfessà /v./ (lat. confessare) : confesser, confessare.
Cunfessassi /v./ : se confesser, confessarsi.
Cunfessione /n.f./ : confession, confessione.
Cunfessore /n.m./ : confesseur, confessore.
Cunfessiunale /n.m./ : confessionnal, confessionale.
Cunfessiunale /adj./ : confessionnel, confessionale.

U casticu , la punition , il castigo

Casticà = castigà /v./ (lat. castigare) : châtier, punir, castigare.

Le verbe punì = punisce, punir, punire existe aussi mais castigà est à préférer.

Casticu = Castigu /n.m./ : châtiment, punition, castigo.

Le substantif punizone, punition, punizione existe aussi mais castigu est à préférer.

Penitenza /n.f./ (lat. poenitentia) : pénitence, penitenza.
Penitente /n.m. & adj./ : pénitent, penitente.
Assediu /n.m./ : absoute, assoluzione.
Assuluzione /n.f./ (lat. absolvere) : absolution, assoluzione.