Lexique Corse / Français
Phonétique (aperture) des noms ayant un o

Corse Phon. Français Remarques
accollu (adj.) [akk'olu] autour du cou ; sur soi, sur le dos
acquazzone (n.m.) [akwats'ɔnɛ] grande pluie
addossu (adv.) [add'ossu] sur soi
aggrottu (n.m.) [aggr'ottu] abri (de la pluie)
albore (n.f.) [alb'ɔrɛ] aube à l'~ : à l'aube
alcòlicu (adj.) [alk'ɔligu] alcoolique
alcollu (n.m.) [alk'ɔllu] alcool = spìritu
alicosta (n.f.) [alig'osta] langouste = aligostia
alloghju (n.m.) [all'ɔdju] hébergement
alloriu (n.m.) [] laurier-sauce
altore (n.m.) [alt'ɔrɛ] vautour
amore (n.m.) [am'ɔrɛ] amour
aostu (n.m.) [a'ɔstu] août
appone (v.) [app'ɔnɛ] apposer
armone (n.m.) [arm'ɔ̃nɛ] épaule cacciassi un ~ : se démettre une épaule
aviò (n.m.) [avj'ɔ] avion = avione
azzione (n.f.) [atsj'ɔ̃nɛ] action
babbone (n.m.) [babb'ɔnɛ] grand-père = babbò
bagnarola (n.f.) [bãɲar'ola] baignoire
bastone (n.m.) [bast'ɔnɛ] bâton
bisognu (n.m.) [biz'ɔ̃ɲu] besoin
bocca (n.f.) [b'ɔkka] bouche
boccapanzulà (v.) [bɔkkabandzul'a] bailler
boie (n.m.) [boj'ɛ] boeuf pl. i boi
bolle (v.) [b'ɔllɛ] bouillir ovu bullitu = œuf dur
bombuccone (n.m.) [bombukk'ɔ̃nɛ] reine-claude
bonu (adj.) [b'onu] bon
borsa (n.f.) [b'ɔrsa] poche in ~ : dans la poche ; = stacca
bòttulu (n.m.) [b'ottulu] bouton (de veste)
brisgiolu (n.m.) [briʒ'olu] bouton sur la figure
bughjone (n.m.) [budj'ɔnɛ] grande obscurité
cacciadore (n.m.) [katʧa(d)'ɔrɛ] chasseur
calzoni (n.m.) [kalts'ɔ̃ni] pantalon pl.
camiò (n.m.) [kamj'ɔ] camion
campagnolu (n.m.) [kampãɲ'olu] paysan = paisanu
caniolu (n.m.) [kãɲ'olu] chiot
canzona (n.f.) [kants'ɔ̃na] chanson
capellirossu (adj.) [kabɛllir'ɔssu] roux
càvulufiore (n.f.) [k'aulufj'ɔrɛ] chou-fleur
cazzarola (n.f.) [katsar'ola] casserole
chjode (v.) [tj'ɔ(d)ɛ] fermer
chjodu (n.m.) [tj'ɔ(d)u] clou
chjosu (adj.) [tj'ɔzu] fermé p.p. de chjode
cignalottu (n.m.) [ʧiɲal'ottu] marcassin
ciocciu (n.m.) [ʧ'oʧu] hibou
ciònciula (n.f.) [ʧ'onʧula] tripe
cipolla (n.f.) [ʧib'olla] oignon
coce (v.) [k'oʤɛ] cuire
coda (n.f.) [k'ɔ(d)a] queue
coghju (n.m.) [k'odju] cuir
coglie (v.) [k'oljɛ] ramasser
còllara (n.f.) [k'ɔllara] colère = còllera / in ~ : en colère
collu (n.m.) [k'ollu] cou in collu = au bras
colmu (adj.) [k'ɔlmu] plein à ras bord
colpu (n.m.) [k'ɔlpu] coup
coltu (adj.) [k'oltu] ramassé p.p. de coglie
copre (v.) [k'obrɛ] couvrir
corbu (n.m.) [k'orbu] corbeau
corciu (n.m.) [k'ɔrʧu] malheureux ou adj.
core (n.m.) [k'orɛ] cœur
corpu (n.m.) [k'orpu] ventre
corre (v.) [k'ɔrrɛ] courir
corsa (n.f.) [k'ɔrsa] course una bicicletta di corsa
corsu (n.m.) [k'orsu] corse
corte (n.f.) [k'ɔrtɛ] cour
cosa (n.f.) [k'ɔza] chose cosa hè = chì hè : qu'est-ce
cosge (v.) [k'oʒɛ] coudre cusgitu = cousu ; scusgitu = décousu
cottu (adj.) [k'ɔttu] cuit p.p. de coce = cusgitu
crosciu (adj.) [kr'oʃu] mouillé
cuchjarone (n.m.) [kutjar'ɔ̃nɛ] louche
cumpone (v.) [kump'ɔ̃nɛ] composer
dicumpone (v.) [digump'ɔ̃nɛ] décomposer
dipoi (adv.) [dip'oi] depuis = dapoi
dipone (v.) [dib'ɔnɛ] diposer
direzzione (n.f.) [direzzj'ɔ̃nɛ] direction = dirizzione
discioglie (v.) [diʃ'oljɛ] dénouer
dispone (v.) [disp'ɔ̃nɛ] disposer, arranger
dolce (adj.) [d'ɔlʧɛ] doux
donna (n.f.) [d'onna] femme (même sens que homme)
doppiu (n.m.) [] double
dopu (prep.) [d'obu] après dans le temps ; dopu à
dorme (v.) [d'ormɛ] dormir
durmosa (n.f.) [] divan
duttore (n.m.) [dutt'ɔrɛ] docteur
espone (v.) [ɛsp'ɔ̃nɛ] exposer = spone
fasgiole (e) (n.f.) [faʒ'olɛ] chataignes bouillies
fasgiolu (n.m.) [faʒ'olu] haricot
fattore (n.m.) [fatt'ɔrɛ] facteur
figliola (n.f.) [filj'ola] fille
figliolu (n.m.) [filj'olu] fils
fiore (n.m.) [fj'ɔrɛ] fleur
focu (n.m.) [f'ogu] feu
fogliu (n.m.) [f'olju] feuille un fogliu di carta : une feuille de papier
fola (n.f.) [f'ɔla] fable, histoire, conte = fàvula
fornu (n.m.) [f'ɔrnu] four
frappone (v.) [frapp'ɔ̃nɛ] mettre entre
frissoghja (n.f.) [friss'ɔdja] poële à frire = padella /pahé'la/
genitori (i) (n.m.) [ʤenid'ɔri] les parents
ghjambone (n.m.) [djamb'ɔ̃nɛ] branche maitresse
ghjinochju (n.m.) [djin'otju] genou pl. e ghjinochje
ghjocu (n.m.) [dj'ogu] jeu
ghjòculu (n.m.) [dj'ɔgulu] jouet
ghjornu (n.m.) [dj'ɔrnu] jour
ghjucadore (n.m.) [djuga(d)'orɛ] joueur
ghjuvanotta (n.f.) [djuwãn'ota] jeune fille
giòvanu (adj.) [ʤ'owãnu] jeune = ghjòvanu
goffu (adj.) [g'ɔffu] laid
granone (n.m.) [grãn'ɔ̃nɛ] maïs
grossu (adj.) [gr'ossu] gros
impone (v.) [imp'ɔ̃nɛ] imposer
inchjostru (n.m.) [intj'ɔstru] encre
interpone (v.) [intɛrp'ɔ̃nɛ] interposer
intrapone (v.) [intrab'ɔnɛ] entreposer
lamaghjonu (n.m.) [lamadj'ɔnu] roncier, ronceraie
lamaghjosu (adj.) [lamadj'ɔzu] couvert de ronce
lattosu (n.m.) [latt'ɔzu] lactaire délicieux = sanguin
lezzione (n.f.) [lettsj'ɔnɛ] leçon = lezziò = lizzione
limone (n.m.) [lim'ɔ̃nɛ] citronnier
limone (n.m.) [lim'ɔ̃nɛ] citron
linzolu (n.m.) [lints'olu] drap = u lenzole /lentso'lou/
lione (n.m.) [li'ɔ̃nɛ] lion
lovia (n.f.) [l'ovja] laie =lofia
machjicciosu (adj.) [matjiʧ'ɔzu] couvert par le maquis
maiò (adj.) [maj'ɔ] le plus grand, l'aîné u fratellu maiò : le frère aîné
mammone (n.f.) [mãmm'ɔ̃nɛ] grand-mère = mammò
mascarosu (adj.) [maskar'ɔzu] barbouillé, maquillé
mattone (n.m.) [matt'ɔnɛ] brique
moglia (n.f.) [m'ɔlja] femme (dans le sens d'épouse)
mora (n.f.) [] ronce (de mûre)
morde (v.) [m'ordɛ] mordre
more (v.) [m'orɛ] mourir
mosca (n.f.) [m'ɔska] mouche
mottò (n.f.) [] moto
move (v.) [m'owɛ] bouger
muradore (n.m.) [mur'a(d)ɔrɛ] maçon = maestru di muru
nigoziu (n.m.) [nig'ɔdziu] négoce i negozii : les affaires
nipote (n.m.) [nib'ɔdɛ] neveu, nièce
nivosu (adj.) [niw'ɔzu] neigeux
nivulosu (adj.) [niwul'ɔzu] nuageux
noce (n.f.) [n'ɔʤɛ] noyer = u nociu
noce (n.f.) [n'ɔʤɛ] noix
nora (n.f.) [n'ora] belle-fille, bru
notte (n.f.) [n'ottɛ] nuit hè ~: il fait nuit
novu (adj.) [n'owu] neuf
nuciola (n.f.) [] noisette
nùciolu (n.m.) [] noisetier
o (conj.) [ɔ] ou
O (interj.) [o] Oh !
oca (n.f.) ['ɔga] oie
ochjiverde (adj.) [ɔtjiw'ɛrdɛ] aux yeux verts
ochju (n.m.) ['otju] œil
oghje (n.m.) ['odjɛ] aujourd'hui
ogni tantu (mot inv.) ['ɔ̃ɲi d'antu] de temps en temps
ognunu (pron.) [ɔ̃ɲ'unu] chacun = ugnunu
oliu (n.m.) ['olju] huile
olmu (n.m.) ['ɔlmu] orme / ormeau
omu (n.m.) ['õmu] homme
operazione (n.f.) [oberadzj'ɔ̃nɛ] opération
oppone (v.) [ɔpp'ɔ̃nɛ] opposer
opprime (v.) [ɔppr'imɛ] opprimer, accabler
ora (n.f.) ['ora] heure
orsu (n.m.) ['ɔrsu] ours
ortìcula (n.f.) [ort'igula] ortie
ortu (n.m.) ['ortu] jardin, potager
oru (n.m.) ['ɔru] or en or : d'oru
ossu (n.m.) ['ossu] os
ostruisce (v.) [ɔstru'iʃɛ] obstruer
ottu (n.m.) ['ottu] huit
ovu (n.m.) ['owu] oronge dans sa volve
ovu (n.m.) ['owu] oeuf pl.f. l'ove
pallò (n.m.) [pall'ɔ] ballon = ballò (Nord)
paone (n.m.) [pa'ɔ̃nɛ] paon
parnicottu (n.m.) [] perdreau
parolla (n.f.) [par'olla] parole, mot
pastore (n.m.) [past'ɔrɛ] berger
permissione (n.f.) [pɛrmissj'ɔ̃nɛ] permission = congé
pignottu (n.m.) [piɲ'ottu] pin parasol
piobbu (n.m.) [pj'obbu] peuplier blanc
piossa (n.f.) [pj'ossa] pluie = piuvita = piuvicia
piove (v.) [pj'owɛ] pleuvoir = bàttenu e candelle ; hè/hà piossu : il a plu
piscadore (n.m.) [piska(d)'ɔrɛ] pêcheur (poisson)
piscaghjola (n.f.) [piskadj'ola] canne à pêche
pocu (adv.) [p'ɔgu] peu de, quelques; un peu, un rien, peu
pocu (n.m.) [p'ɔgu] peu
poi (interj.) [p'oi] eh oui, bien sûr = po /pô/ , pour accentuer une affirmation
polzu (n.m.) [p'ɔltsu] poignet ; pouls
pomu (n.m.) [p'omu] pomme de terre
pone (v.) [p'ɔ̃nɛ] poser ; planter
ponte (n.m.) [p'ɔ̃ntɛ] pont
porcu (n.m.) [p'orku] cochon, porc
porcuspinu (n.m.) [porkusp'inu] porc-épic
porta (n.f.) [p'orta] porte
posta (n.f.) [p'osta] poste (P.T.T.) = u scagnu (bureau)
pridispone (v.) [pri(d)isp'ɔnɛ] prédisposer
prupone (v.) [prub'ɔ̃nɛ] proposer
qualcosa (pron.) [kwalk'osa] quelque chose
ranochja (n.f.) [rãn'otja] grenouille
rasoghju (n.m.) [raz'ɔdju] rasoir
riloghju (n.m.) [ril'ɔdju] montre
rimore (n.m.) [rim'ɔrɛ] bruit = rumore
ripone (v.) [rib'ɔ̃nɛ] poser un objet
rispostu (adj.) [risp'ostu] répondu p.p. de risponde
rivoltu (adj.) [riw'oltu] tourné, retourné à voce rivolta : à gorge déployée
rospu (n.m.) [r'ospu] crapaud
rossu (adj.) [r'ɔssu] rouge
ròsula (n.f.) [r'ozula] rose
rosumarinu (n.m.) [rɔzumar'inu] romarin
ròtula (n.f.) [r'odula] roue (de voiture)
salaghjola (n.f.) [saladj'ola] salière
sbornia (n.f.) [sb'ɔrnja] cuite, saoulerie
scioglie (v.) [ʃ'oljɛ] détacher, délier
scioltu (adj.) [ʃ'oltu] démêlé p.p. de scioglie
scola (n.f.) [sk'ola] école à l'école : in scola = à a scola
scopa (n.f.) [sk'ɔba] bruyère
scornu (n.m.) [sk'ornu] coin fig. affront, camouflet
sedione (n.m.) [sɛ(d)i'ɔ̃nɛ] fauteuil
sguttatoghju (n.m.) [sguttad'ɔdju] égouttoir
sòcera (n.f.) [s'ɔʤera] belle-mère
sòceru (n.m.) [s'ɔʤeru] beau-père
soffre (v.) [s'offrɛ] souffrir
soldu (n.m.) [s'ollu] argent (sous)
sole (n.m.) [s'ɔlɛ] soleil
solu (adj.) [s'olu] seul
sonnu (n.m.) [s'ɔnnu] sommeil da u ~ : de sommeil
sonu (n.m.) [s'ɔ̃nu] son
sopra (à) (prep.) [s'ɔbra] sur, au dessus de mettilu sopra ; mettilu sopra à u tavulinu
sorbu (n.m.) [] cormier
sorte (v.) [s'ortɛ] sortir sortir de : sorte da
sottu (prep.) [s'ɔttu] sous, dessous sottu à /so'ta/
sottu (à) (prep.) [s'ɔtta] sous mettilu sottu ; mettilu sottu à u parasole
spone (v.) [sp'ɔnɛ] déposer, mettre à terre
stòmacu (n.m.) [st'ɔmagu] ventre
strappacollu (n.m.) [strappag'ollu] précipice
suppone (v.) [supp'ɔ̃nɛ] supposer
tavulone (n.m.) [tawul'ɔnɛ] tableau noir
televisiò (n.f.) [televisj'ɔ] télévision
tonde (v.) [t'ondɛ] tondre
tonu (n.m.) [t'ɔ̃nu] tonnerre
topu (n.m.) [t'ɔbu] rat
topupinnutu (n.m.) [t'ɔbubin'udu] chauve-souris
torce (v.) [t'ɔrʧɛ] tordre
tòrciulu (n.m.) [] chignon
tòrdulu (n.m.) [] grive
torna (adv.) [t'ɔrna] encore = dinò
toru (n.m.) [t'ɔru] taureau
tórulu (n.m.) [t'orulu] jaune d'œuf = torlu
traspone (v.) [trasp'ɔnɛ] transposer
troppu (adv.) [tr'oppu] trop
tufone (n.m.) [tuv'ɔ̃nɛ] trou = tavone
turzone (n.m.) [turts'ɔ̃nɛ] fruit qui n'a pas mûri
viaghjadore (n.m.) [biadja(d)'ɔrɛ] voyageur
vintosu (adj.) [bint'ɔzu] venteux, exposé au vent
viotu (adj.) [bj'odu] vide, creux
vitriola (n.f.) [] pariétaire
voce (n.f.) [b'ɔʤɛ] voix
voglia (n.f.) [b'olja] envie
voi (pron.) [b'ɔi] vous
volpe (n.f.) [b'ɔlpɛ] renard
volta (n.f.) [b'olta] fois de vultà