Lexique Corse / Français
I verbi - Les verbes

Corse Phonétique Français Modèle. p.p. Remarques
abbacciacà [abbaʧag'a] abasourdir cantà abbacciacatu
abbacinà [abbaʧin'a] donner le tournis cantà abbacinatu
abbaghjà [abbadj'a] aboyer cantà abbaghjatu
abbagliacà [abbaljag'a] éblouir cantà abbagliacatu
abbagliulà [abbaljul'a] éblouir cantà abbagliulatu
abbambanà [abbamban'a] assommer (fig), abasourdir cantà abbambanatu
abbatte [abb'attɛ] abattre dorme abbattitu
abbughjà [abbudj'a] assombrir, obscurcir cantà abbughjatu
abrugà [abrug'a] abroger cantà abrugatu
abulì [abul'i] abolir finisce abulitu
abusà [abuz'a] abuser cantà abusatu
accade [akk'a(d)ɛ] arriver, se produire (événement) crede accadutu
accampà [akkamp'a] assiéger cantà accampatu
accantà [akkant'a] mettre de côté cantà accantatu
accantassi [akkant'assi] se tenir à l'écart cantà accantatu
accecà [atʧeg'a] aveugler cantà accecatu
accelerà [atʧeler'a] accélérer cantà acceleratu
accende [atʧ'ɛndɛ] allumer chjode accesu
accendità [atʧɛndid'a] faire des éclairs cantà accinditatu
accettà [atʧ'ɛtta] accepter cantà accittatu
acchità [akkid'a] apaiser cantà acchitatu
acchità [akkid'a] acquitter (jur.) cantà acchitatu
accoglie [akk'oljɛ] réunir sceglie accoltu
accòrgesi [akk'ɔrʤɛzi] s'apercevoir vince accortu
accumpagnà [akkumpaɲ'a] accompagner cantà accumpagnatu
accuncià [akkunʧ'a] arranger cantà acconciu
accunsente [akkuns'ɛntɛ] consentir dorme accunsentitu
accurtà [akkurt'a] raccourcir cantà accurtatu
accusà [akkuz'a] accuser cantà accusatu
achjarinì [atjarin'i] éclaircir finisce achjarinitu
addisperà [adisper'a] désespérer cantà addisperatu
addulcì [addulʧ'i] adoucir finisce addulcitu
addurmintà [addurmint'a] endormir cantà addurmintatu
adunisce [adun'iʃɛ] rassembler finisce
aduprà [a(d)ubr'a] utiliser cantà adupratu
adurà [adur'a] adorer cantà aduratu
affaccà [affakk'a] apparaître cantà affaccatu
affaccassi [affakk'assi] paraître cantà affaccatu
affittà [affitt'a] couper en tranches cantà affittu
affittà [affitt'a] louer (donner ou prendre en location) cantà affittatu
affundà [affund'a] envoyer par le fond (bateau) cantà affundatu
aggarbà [aggarb'a] plaire cantà aggarbatu
aggrancà [aggrank'a] être paralysé cantà aggrancatu
aggravà [aggraw'a] aggraver cantà aggravatu
aggrunchjà [aggruntj'a] recroqueviller cantà aggrunchjatu
aggruttassi [aggrutt'assi] s'abriter par temps de pluie cantà aggruttatu
aghjacarassi [adjagar'assi] se vautrer cantà custatu
aghjunghje [adj'undjɛ] ajouter ghjunghje aghjuntu
agì [aʤ'i] agir finisce agitu
aiutà [ajud'a] aider cantà aiutatu
aiutassi [ajud'assi] se débrouiller cantà aiutatu
allazià [alladzj'a] donner l'envie de (à qqn) cantà allaziatu = donner envie de faire, réveiller le désir, allécher
allungà [allung'a] allonger cantà allungatu
ammagrì [ammagr'i] amaigrir finisce ammagritu = ammagrisce
ammette [amm'ettɛ] admettre mette ammessu
amminurì [amminur'i] amincir finisce amminuritu = amminurisce
amparà [ampar'a] apprendre cantà amparatu = imparà
andà [and'a] aller andà andatu
annigà [anni(g)'a] noyer (dans l'eau) cantà annigatu
annigassi [anni(g)'assi] se noyer cantà annigatu
annivulassi [anniwul'assi] s'obscurcir, s'ennuager cantà annivulatu
anscià [anʃ'a] respirer légèrement cantà ansciatu
apparisce [appariʃ'ɛ] apparaître apparisce apparsu
appartene [appart'ɛ̃nɛ] appartenir vene appartinutu
appende [app'ɛndɛ] pendre, suspendre chjode appesu
appone [app'ɔnɛ] apposer pone appóstu
appruntà [apprunt'a] préparer cantà appruntatu
appughjà [appudj'a] appuyer cantà appughjatu ~ssi : s'appuyer
apre ['abrɛ] ouvrir soffre apertu
arricà [arrig'a] rapporter (le chien) cantà arricatu
arrichì [arrik'i] enrichir finisce arrichitu = arrichisce
arricurdà [arrigurd'a] rappeler cantà arricurdatu ~ssi: se rappeler
arrizzà [arrits'a] dresser, lever cantà arrizzatu arrizzassi : se lever
arrustì [arrust'i] rôtir finisce arrustitu = arrustisce
aspittà [aspitt'a] attendre cantà aspittatu
assurdì [assurd'i] assourdir finisce assourditu = assourdisce
astènesi [ast'ɛnɛzi] s'abstenir vene astinutu
attribuì [attribu'i] attribuer finisce attribuitu = attribuisce
avanzà [awants'a] dépasser (voiture) cantà avanzatu
avè [aw'ɛ] avoir avè avutu
azzingà [atsing'a] accrocher cantà azzingatu ~ssi : s'accrocher
basgià [baʒ'a] baiser cantà basgiatu
bastà [bast'a] suffire cantà bastatu basta ! : ça suffit !
batte [batt'ɛ] battre crede battutu
beie [bɛj'ɛ] boire beie betu
benedì [bɛnɛ(d)'i] bénir
bisugnà [bizuɲ'a] falloir, être nécessaire cantà bisugnatu bisogna à + inf. : il faut
boccapanzulà [bɔkkabandzul'a] bailler cantà boccapanzulatu
bolle [b'ɔllɛ] bouillir dorme bullitu ovu bullitu = œuf dur
brusgià [bruʒ'a] brûler cantà brusgiatu
caccià [katʧ'a] enlever, chasser cantà cacciatu
cambià [kambj'a] changer cantà cambiatu
campà [kamp'a] amuser, faire plaisir cantà campatu campassi : s'amuser, se régaler
cantà [kãnt'a] chanter cantà cantatu
capì [kab'iʃɛ] comprendre finisce capitu = capisce
cappià [kappj'a] lâcher cantà cappiatu
cappiassi [kappj'assi] se relâcher cantà cappiatu de cappià : lâcher
cascà [kask'a] tomber cantà cascatu
casticà [kastig'a] châtier, punir cantà casticatu
chere [k'erɛ] demander perde chersu
chjamà [tjam'a] appeler cantà chjamatu on appelle à qq'un : X chjama à Y // ~ssi : s'appeler: mi chjamu Petru.
chjappà [tjapp'a] attraper cantà chjappu
chjinà [tjin'a] coucher (un enfant) cantà chjinatu ~ssi : se coucher
chjode [tj'ɔ(d)ɛ] fermer chjode chjosu
cinghje [ʧ'indjɛ] ceindre ghjunghje cintu
circà [ʧirk'a] chercher cantà circatu
coce [k'oʤɛ] cuire coce cottu
coglie [k'oljɛ] ramasser sceglie coltu
compie [k'ɔmpjɛ] achever crede compiu
copre [k'obrɛ] couvrir soffre cupertu
corre [k'ɔrrɛ] courir perde corsu
cosge [k'oʒɛ] coudre dorme cusgitu cusgitu = cousu ; scusgitu = décousu
crede [kr'e(d)ɛ] croire crede cridutu
cresce [kr'ɛʃɛ] grandir crede crisciutu hè crisciutu : il a grandi
cripà [krib'a] crever cantà cripatu = crepà
cullà [kull'a] monter cantà cullatu
culurì [kulur'i] colorier finisce culuritu = culurisce
cumbatte [kumb'attɛ] combattre crede cumbattutu = Fà battaglia
cumpone [kump'ɔ̃nɛ] composer pone cumpóstu
cumprà [kumpr'a] acheter cantà compru = cumpratu
cundì [kund'iʃɛ] assaisonner finisce cunditu = cundisce
cunduce [kund'uʤɛ] conduire coce cunduttu
cunsente [kuns'ɛntɛ] consentir dorme cunsintitu
cuntà [kunt'a] compter, raconter cantà cuntatu
cuntradì [kuntra(d)'i] contredire
cuntravene [kuntraw'ɛnɛ] contrevenir vene cuntravinutu
curà [kur'a] soigner, surveiller cantà curatu
currege [kurr'eʤɛ] corriger coce curruttu = curreghje
currompe [kurr'ɔmpɛ] corrompre rompe currottu
custà [kust'a] coûter cantà custatu
custruisce [kustru'iʃɛ] construire custruisce custruttu
cutrà [kudr'a] geler cantà cutratu = cotru = ghjalà
[d'a] donner datu
[di] dire dettu
diciulà [diʤul'a] parler à tort et à travers cantà diciulatu diciulanciu : bavard, médisant ; diciulella : parlotte
dicumpone [digump'ɔ̃nɛ] décomposer pone dicumpóstu
difende [div'ɛ̃ndɛ] défendre chjode difesu
digerì [diʤɛr'i] digérer finisce digeritu = digerisce
diluvià [diluwi'a] pleuvoir à verse cantà diluviatu
diminuì [diminu'i] diminuer finisce diminuitu = diminuisce
dipone [dib'ɔnɛ] diposer pone dipóstu
discioglie [diʃ'oljɛ] dénouer sceglie discioltu
discute [disk'udɛ] discuter mette discussu
disdì [disd'i] dédire
disfà [disf'a] défaire = sfà
dispiace [dispj'aʤɛ] déplaire crede dispiaciutu
dispone [disp'ɔ̃nɛ] disposer, arranger pone dispóstu
dissignà [dissiɲ'a] dessiner cantà dissignatu
dissignà [dissiɲ'a] dessiner cantà dissignatu
distingue [dist'ingwɛ] distinguer vince distintu
distribuì [distribu'i] distribuer finisce distribuitu = distribuisce
distruge [distr'uʤɛ] détruire coce distruttu = distrugjhe
ditene [didɛ̃nɛ] détenir vene ditinutu
dorme [d'ormɛ] dormir dorme durmitu
dumandà [dumãnd'a] demander cantà dumandatu
duvè [duw'ɛ] devoir duvè duvutu = deve
eleghje [el'ɛdjɛ] élire coce elettu
empie ['ẽmpjɛ] remplir crede impiutu
entre ['ẽntrɛ] entrer crede intrutu
esce ['eʃɛ] sortir crede isciutu esce da : sortir de
esige [ɛz'iʤɛ] exiger dorme esigitu
esiste [ɛz'istɛ] exister dorme esistitu
espone [ɛsp'ɔ̃nɛ] exposer pone espóstu = spone
esse ['essɛ] être esse statu
[f'a] faire fattu ant. Sfà = défaire
falà [fal'a] descendre cantà falatu
fascià [faʃ'a] bander (avec une bande) cantà fasciatu
fiatà [fjad'a] respirer, souffler; parler cantà fiatatu ant. Sfiatà
ficcà [f'ikka] enfoncer cantà ficcatu
finì [fin'i] finir finisce finitu = finisce
firmà [firm'a] rester cantà firmatu
fiscà [fisk'a] siffler cantà fiscatu
fiurì [fjur'i] fleurir finisce fiuritu = fiurisce
fraià [fr'aja] se ruer sur, empoigner ; mordre cantà fraiatu = fragà
francà [fr'anka] franchir, traverser cantà francatu
frappone [frapp'ɔ̃nɛ] mettre entre pone frappóstu
frighje [fr'idjɛ] frire, faire frire coce frittu
frità [frid'a] refroidir cantà fritatu
fughje [f'udjɛ] fuir dorme fughjitu
fumà [fũm'a] fumer cantà fumatu
furzà [furts'a] forcer, violenter cantà furzatu
galuppà [galupp'a] galopper cantà galuppatu
ghjaccià [djatʧ'a] glacer cantà ghjacciatu a ghjaccera /dyatché'ra/ = la glacière
ghjastimà [djastim'a] maudire cantà ghjatimatu
ghjittà [djitt'a] jeter cantà ghjittatu
ghjucà [djug'a] jouer cantà ghjocu = ghjucatu
ghjunghje [dj'undjɛ] arriver ghjunghje ghjuntu
girà [ʤir'a] tourner cantà giratu
girà [ʤir'a] parcourir cantà giratu ~ u paese
grandinà [grãndin'a] grêler cantà grandinatu = sgrandinà
guarantì [gwarant'i] guarantir finisce guanrantitu = guarantisce
guardà [gward'a] regarder cantà guardatu
guarì [gwar'i] guérir finisce guaritu = guarisce
guastà [gwast'a] gâter, gâcher cantà guastatu
imbastardì [imbastard'i] abâtardir finisce imbastarditu = imbastardisce
imbianchì [imbjank'i] blanchir finisce imbianchitu = imbianchisce
imbriacà [imbriag'a] saouler cantà imbriacatu
impone [imp'ɔ̃nɛ] imposer pone impóstu
impristà [imprist'a] prêter, emprunter cantà impristatu
incantà [inkãnt'a] enchanter cantà incantatu
incruccà [inkrukk'a] tendre, dresser cantà incruccatu marchjà incruccatu : marcher raide
incruscià [inkruʃ'a] mouiller, tremper cantà incrusciatu incrusciassi : se mouiller
indibbulì [indibbul'i] affaiblir finisce indibbulitu = indibbulisce
induvinà [induwin'a] deviner cantà induvinatu
infrugnà [infruɲ'a] pousser, fourrer cantà infrugnatu infrugnassi : se faufiler, se glisser
infurnà [infurn'a] mettre au four cantà infurnatu
ingrandà [ingrand'a] grandir cantà ingrandatu
inguffì [inguff'i] enlaidir finisce inguffitu = inguffisce
ingutuppà [ingudupp'a] envelopper cantà ingutuppatu
innacquà [innakw'a] arroser cantà innacquatu
insignà [insiɲ'a] enseigner cantà insignatu
intarrompe [intarr'ɔmpɛ] interrompre rompe intarrottu
interpone [intɛrp'ɔ̃nɛ] interposer pone interpóstu
intervene [intɛrb'ɛ̃nɛ] intervenir vene intervinutu
intimidì [intimi(d)'i] intimider finisce intimiditu = intimidisce
intrapone [intrab'ɔnɛ] entreposer pone intrapóstu
intratene [intrad'ɛnɛ] entretenir vene intratinutu
inzitillì [intsidill'i] rajeunir finisce inzitillitu = inzitillisce
lampà [lamp'a] lancer cantà lampatu = jeter de haut en bas
lascià [laʃ'a] laisser cantà lasciatu
lavà [law'a] laver cantà lavatu
leghje [l'edjɛ] lire coce lettu
liccà [likk'a] recevoir un coup violent cantà leccu = liccatu
ligà [li(g)'a] attacher cantà liatu, ligatu = lià
luce [l'uʤɛ] luire dorme lucitu
mancà [mank'a] manquer cantà mancatu
mandà [mand'a] envoyer cantà mandatu
manghjà [mandj'a] manger cantà manghjatu
mantene [mant'ɛ̃nɛ] maintenir vene mantinutu
mette [m'ettɛ] mettre mette messu
minà [min'a] frapper, mélanger cantà minatu
minaccià [minaʧ'a] menacer, être menançant cantà minacciatu
mirà [mir'a] contempler, admirer, viser cantà miratu mì ! : regarde ! / Mì à Santu !
morde [m'ordɛ] mordre perde morsu
more [m'orɛ] mourir more mortu
move [m'owɛ] bouger mette mossu
mughjà [mudj'a] crier cantà mughjatu
munghje [m'undjɛ] traire ghjunghje muntu
nasce [n'aʃɛ] naître nasce natu
nivà [niw'a] neiger cantà nivatu
niviscà [niwisk'a] neiger légèrement cantà niviscatu
nivulà [niwul'a] couvrir de nuages cantà nivulatu = annivulà
nutrì [nudr'i] nourrir finisce nutritu = nutrisce
oppone [ɔpp'ɔ̃nɛ] opposer pone òppóstu
opprime [ɔppr'imɛ] opprimer, accabler mette oppressu
ostruisce [ɔstru'iʃɛ] obstruer custruisce ostruttu
ottene [ɔtt'ɛ̃nɛ] obtenir vene ottinutu
pagà [pag'a] payer cantà pagatu
parè [par'ɛ] sembler, paraître pare parsu
parlà [parl'a] parler cantà parlatu
parte [p'artɛ] partir crede partutu
parturì [partur'i] enfanter finisce parturitu = parturisce
parvene [parb'ɛnɛ] parvenir vene parvinutu
pasce [paʃ'ɛ] brouter, paître crede pasciutu
paspà [pasp'a] goûter, palper, recevoir une volée cantà paspatu
passà [pass'a] passer cantà passatu
pate [p'adɛ] souffrir, endurer crede patutu
perde [p'ɛrdɛ] perdre perde persu
permette [pɛrm'ettɛ] permettre mette permessu
piace [pj'aʤɛ] plaire crede piaciutu
piantà [pjãnt'a] arrêter cantà piantatu ~ssi = s'arrêter
piattà [pjatt'a] cacher cantà piattatu piattassi : se cacher
pienghje [pj'ɛ̃ndjɛ] pleurer ghjunghje pientu
piglià [pilj'a] prendre cantà pigliatu
pinsà [pins'a] penser cantà pinsatu = pensà
pinserà [pinsɛr'a] avoir du souci, craindre cantà pinseratu pinseratu = soucieux, inquiet ; spinseratu = insouciant
piove [pj'owɛ] pleuvoir mette piossu = bàttenu e candelle ; hè/hà piossu : il a plu
pisà [piz'a] soulever cantà pisatu
piscà [pisk'a] pêcher cantà piscatu
piscià [piʃ'a] pisser cantà pisciatu
piscià [piʃ'a] pleuvoir cantà pisciatu
pità [pid'a] péter cantà pitatu
pità [pid'a] péter cantà pitatu
pittinà [pittin'a] peigner, coiffer cantà pittinatu spettinatu : décoiffé
piuvicinà [pjuwiʧin'a] pleuvioter cantà piuvicinatu = piuviscà
pone [p'ɔ̃nɛ] poser ; planter pone postu /póstu/
prende [pr'ɛndɛ] prendre chjode presu moins utilisé que piglià
pridì [pri(d)'i] prédir
pridispone [pri(d)isp'ɔnɛ] prédisposer pone pridispóstu
prifirì [privir'i] préferer finisce prifiritu = prifirisce
pristà [prist'a] prêter cantà pristatu
privene [priw'ɛnɛ] prévenir vene privinutu
pruduce [pru(d)'uʤɛ] produire coce pruduttu
prufumà [pruvum'a] parfumer cantà prufumatu
prumette [prum'ettɛ] promettre mette prumessu
pruminà [prumin'a] promener cantà pruminatu
prupone [prub'ɔ̃nɛ] proposer pone prupóstu
prutege [prud'eʤɛ] protéger coce prutettu = pruteghje
prutege [prud'eʤɛ] protéger coce prutettu
pruvà [pruw'a] essayer cantà provu = pruvatu
pudè [pu(d)'ɛ] pouvoir pudè pussutu
pulzà [pults'a] égorger, saigner cantà pulzatu
punghje [p'undjɛ] piquer ghjunghje puntu = pugne
punì [pũn'iʃɛ] punir finisce punitu = punisce
purtà [purt'a] porter, véhiculer, amener cantà purtatu = voler; mourir; transporter; apporter, avoir
pusà [puz'a] être assis, s'asseoir, reposer cantà pusatu pusassi : se reposer, s'asseoir
puzzà [putts'a] puer cantà puzzatu
ragiunà [raʤũn'a] discuter cantà ragiunatu
rende [r'ɛndɛ] rendre chjode resu
restà [rest'a] rester cantà restatu
ride [r'i(d)ɛ] rire chjode risu
riflette [rivl'ettɛ] réfléchir (miroir) crede riflittutu
rimette [rim'ettɛ] remettre mette rimessu
rinfriscà [rinfrisk'a] rafraîchir cantà rinfriscatu
riparte [rib'artɛ] repartir crede ripartutu
ripone [rib'ɔ̃nɛ] poser un objet pone ripóstu
risicà [rizig'a] risquer cantà risicatu
risponde [risp'ondɛ] répondre risponde rispostu
ristabilì [ristabil'i] rétablir finisce ristabilitu = ristabilisce
ristituì [ristidu'i] restituer finisce ristituitu = ristituisce
ritene [rid'ɛ̃nɛ] retenir vene ritinutu
ritribuì [ridribu'i] rétribuer finisce ritribuitu = ritribuisce
riunì [riun'i] réunir finisce riunitu = riunisce
rivene [riw'ɛnɛ] revenir vene rivinutu
rompe [r'ɔmpɛ] casser rompe rottu
saltà [salt'a] sauter cantà saltatu
salutà [salud'a] saluer cantà salutatu on salue à qq'un : u salutu à ellu
sapè [sab'ɛ] savoir sapè sapputu / sappiutu
sbruglià [sbrulj'a] démêler cantà sbrugliatu sbrugliassi = se débrouiller
sbuccà [sbukk'a] sortir de, déboucher (sur) cantà sbuccatu sbuccà un acca : sortir un mot
sbuchjà [sbutj'a] éplucher, écosser cantà sbuchjatu
scaldà [skall'a] chauffer cantà scaldatu riscaldà : réchauffer
scappà [skapp'a] échapper cantà scappatu
sceglie [ʃ'eljɛ] choisir sceglie sceltu
sciaccà [ʃakk'a] écraser, casser, dévorer, donner cantà sciaccatu ~ssi : manger, dévorer
sciallà [ʃall'a] se la couler douce cantà sciallatu = sciallassi
sciallassi [ʃal'assi] se la couler douce cantà sciallatu
sciappà [ʃapp'a] casser, rompre, briser; éclater cantà sciappatu = schjappà
scioglie [ʃ'oljɛ] détacher, délier sceglie scioltu
scrive [skr'iwɛ] écrire coce scrittu
sculiscià [skuliʃ'a] glisser cantà sculisciatu = sguillì
scumbatte [skumb'attɛ] s'affairer; faire, bricoler crede scumbattutu = affaccendassi
scumette [skum'ettɛ] parier mette scumessu
scuntrà [skuntr'a] rencontrer, heurter cantà scuntratu = scontru scuntrassi = se rencontrer, se heurter
scurdà [skurd'a] oublier, omettre cantà scurdatu scurdassi : ne pas se souvenir, oublier
sdrughje [sdr'udjɛ] dissoudre coce sdruttu, struttu = strughje
sente [s'ɛ̃ntɛ] sentir, entendre sente intesu stà à sente : écouter
sente [s'ɛntɛ] sentir dorme sintitu sintitu = intesu
serve [s'ɛrvɛ] servir dorme servitu = serbe = servì = serbì
sfiatà [sfjad'a] s'éssouffler, s'époumoner cantà sfiatatu sfiatatu = essoufflé, hors d'haleine
sfurzà [sfurts'a] forcer cantà sfurzatu
siccà [sikk'a] sécher cantà siccatu = asciuvà, assiccà
smachjà [smatj'a] déboiser, démaquiser cantà smachjatu
soffre [s'offrɛ] souffrir soffre suffertu
sorte [s'ortɛ] sortir dorme surtitu sortir de : sorte da
sparghje [sp'ardjɛ] répandre, étendre ghjunghje spartu sparghjessi : s'étendre, se répandre
sparte [sp'artɛ] partager crede spartutu
spassighjà [spasidj'a] se promener cantà spassighjatu
spatanscià [spadanʃ'a] haleter cantà spatansciatu
spenghje [sp'ɛ̃ndjɛ] éteindre ghjunghje spentu
spianà [spjan'a] raboter cantà spianatu
spidì [spi(d)'i] expédier finisce spiditu = spidisce
spiumà [spjũm'a] plumer cantà spiumatu
spone [sp'ɔnɛ] déposer, mettre à terre pone spóstu
sprime [spr'imɛ] exprimer mette spressu
stà [st'a] rester stà statu
stintinà [stint'ina] éventrer, étriper cantà stintinatu
strappà [strapp'a] déchirer cantà strappatu strappa u Corsu : il écorche la langue corse
strazià [stradzi'a] déchirer (proie) cantà straziatu
stringhje [str'indjɛ] serrer ghjunghje strintu
struì [stru'i] instruire finisce struitu = struisce
stuzzicà [stuttsig'a] taquiner, exciter, énerver cantà stuzzicatu
sunà [sũn'a] sonner cantà sunatu
suppone [supp'ɔ̃nɛ] supposer pone suppóstu
supprime [suppr'imɛ] supprimer mette suppressu
svènesi [sb'ɛnɛzi] tomber en syncope vene svinutu
taccà [t'akka] tacher cantà taccatu
taglià [talj'a] couper cantà tagliatu
tappà [t'appa] boucher cantà tappatu de tappu : bouchon
tastà [tast'a] goûter cantà tastatu
teme [t'ɛmɛ] craindre crede timutu
tene [t'ɛnɛ] tenir vene tinutu
tichjà [titj'a] rassasier cantà techju tichjassi : se gaver
tirà [tir'a] souffler (vent) cantà tiratu
tonde [t'ondɛ] tondre chjode tosu
torce [t'ɔrʧɛ] tordre vince tortu
tradì [tra(d)'i] trahir finisce traditu = tradisce
trae [tr'aɛ] tirer, tracter coce trattu
tramachjulassi [tramadjul'assi] se cacher dans le maquis cantà tramachjulatu
tramutà [tramud'a] déplacer, changer, transformer cantà tramutatu tramutassi = se déplacer
trascinà [traʃin'a] traîner cantà trascinatu
traspone [trasp'ɔnɛ] transposer pone traspóstu
tratene [trad'ɛnɛ] retenir, garder quelqu'un vene tratinutu
travaglià [trawalj'a] travailler cantà travagliatu
tribbià [tribbj'a] battre (le blé) cantà tribbiatu
trinnicà [trinnig'a] remuer, agiter cantà trinnicatu
truvà [truw'a] trouver cantà trovu = truvatu = trovà /trówa'/
tuccà [tukk'a] toucher cantà toccu
tumbà [tumb'a] tuer, abattre cantà tombu = tumbatu
turnà [turn'a] revenir cantà tornu = turnatu turnà à = re- + verbe, recommencer à
ubbidì [ubbi(d)'i] obéir finisce ubbiditu = ubbidisce
vede [b'ɛ(d)ɛ] voir vede vistu
vende [b'ɛndɛ] vendre crede vindutu
vene [b'ɛ̃nɛ] venir vene vinutu
veste [b'estɛ] vêtir, habiller dorme vistitu
viaghjà [biadj'a] voyager, cheminer, marcher cantà viaghjatu
vince [b'inʧɛ] vaincre vince vintu
vintà [bint'a] venter cantà vintatu
vintulà [bintul'a] ventiler, faire un petit vent cantà vintulatu
viutà [bjud'a] vider cantà viutatu = viotà ; viutassi = se vider
vulà [bul'a] voler (oiseau) cantà vulatu
vulè [bul'ɛ] vouloir vulè vulsutu
vulecci [bul'ɛʧi] falloir vulè
vultà [bult'a] tourner, retourner, revenir cantà vultatu = voltu