Comment dit-on "Devoir" ?


Duv = Deve
Quantu ti devu, o Lis ? Combien te dois-je Alexandre ?
Quessu deve esse riccu ! Lui, il doit tre riche !
Parlemu cumu si deve. Nous parlons comme il se doit (comme il faut, poliment) !
Av + da + verbe infinitif
Cumu l'aghju da ingolle ? Comment dois-je l'avaler ?
Aghju da and in Aiacciu. Je dois aller Ajaccio.
O m, ch'aghju da pigli ? Maman, que dois-je prendre ?
Tutt'ugnunu h da sap a soia, a lingua. Chacun doit savoir sa langue.
Ci vole ch ...
Ci vole ch qualchisa tenga a porta. Il faut que quelqu'un tienne la porte =
Quelqu'un doit tenir la porte.
Tucc = Tocc
Mi tocca and in Basta. Il faut que j'aille Bastia = je dois aller B.
Ci tocca f e spese. Il faut que nous fassions les courses = nous devons faire ...
Le futur hypothtique
Petru sar in paese. Pierre doit tre au village.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!