Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 2

Niveau débutant - Livellu principiante

<< Précédent - Suivant >>

Les verbes ayant leur infinitif en -e
Le présent et le passé composé de l'indicatif - U prisente è u passatu quancianu
Les modèles des verbes réguliers sont crede et dorme.
Voir Le tableau des conjugaisons pour les verbes irréguliers.


Il s'agit d'exercices de traduction les plus simples possible.
On s'attachera à prononcer correctement (la phonétique est fournie !). Bien observer la mutation consonantique et l'alternance vocalique.

Série 1 - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes réguliers
Série 2A - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers
Série 2B - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers
Série 3 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes réguliers
Série 4 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes irréguliers


Série n° 1 - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes réguliers

Je crois. [  Credu. ] [ kr'ɛðu ]
Tu crois ? [  A credi ? ] [ a grɛði ]
Pierre croit sa mère. [  Petru crede a so mamma. ] [ p'edru gr'ɛðɛ a zɔ m'amma ]
Je finis mon travail. [  Compiu u mo travagliu. ] [ k'ɔmpju u mɔ draw'alju ]
Nous finissons la maison. [  Cumpiemu a casa. ] [ kumpj'ɛmu a g'aza ]
Ils finissent et ils partent. [  Còmpienu è pàrtenu. ] [ k'ɔmpjɛnu ɛ p'artɛnu ]
Il fréquente les cafés. [  Batte i caffè. ] [ b'attɛ i gaff'ɛ ]
Ils entrent dans la maison. [  Èntrenu inde a casa. ] [ 'ɛntrɛnu ndɛ a g'aza ]
Nous entrons dans l'hôtel. [  Entremu inde l'usterìa. ] [ ɛntr'ɛmu ndɛ luster'ia ]
Vous entrez et vous dormez. [  Entrite è durmite. ] [ ɛntr'idɛ ɛ durm'idɛ  ]
Il fuit. [  Fughje. ] [ f'udjɛ ]
Je sors de la maison. [  Sortu da a casa. ] [ s'ortu da a g'aza ]
Il sort vite. [  Sorte prestu. ] [ s'ortɛ br'ɛstu ]
Nous partons avec Paul. [  Partemu cù Pàulu. ] [ part'ɛmu gu p'aulu ]
Vous partez ainsi ? [  Partite cusì ? ] [ part'idɛ guz'i ]
Nous croyons cette femme. [  Cridemu ssa donna. ] [ krið'ɛmu ssa ð'onna ]
Ils y croient. [  Ci crèdenu. ] [ ʧi gr'ɛ(d)ɛnu ]
J'aime la pluie. [  L'acqua mi piace. ] [ l'akwa mi bj'aʤɛ ]
Ils aiment les champignons. [  Li piàcenu i funghi. ] [ li bj'aʤɛnu i v'ungi ]
Tu sors ou tu entres ? [  Sorti o entri ? ] [ s'orti ɔ 'ɛntri ]
Il remplit une bouteille. [  Empie una buttiglia. ] [ 'ɛmpjɛ una wutt'ilja ]
Nous remplissons le seau. [  Empiemu u stagnone. ] [ ɛmpj'ɛmu u stăɲ'ɔ̃nɛ ]


Série 2A - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers

Je viens de suite. [  Vengu sùbitu. ] [ b'ɛngu z'ubidu ]
Viens ici ! [  Veni quì ! ] [ b'ɛ̃ni gɥ'i ]
Il vient demain. [  Vene dumane. ] [ b'ɛ̃nɛ ðum'ănɛ ]
Nous venons le dimanche. [  Vinemu a dumènica. ] [ bin'ɛmu a ðum'ɛniga ]
Vous venez ? [  Vinite ? ] [ bin'idɛ ]
Ils viennent du village. [  Vènenu da u paese. ] [ b'ɛnɛ̃nu da u ba'ɛzɛ ]
J'arrive ! [  Ghjungu ! ] [ dj'ungu ]
Charles arrive. [  Ghjunghje Carlu. ] [ dj'undjɛ g'arlu ]
Les enfants arrivent. [  Ghjùnghjenu i zitelli. ] [ dj'undjɛ̃nu i dzid'elli ]
Nous gagnons chaque fois. [  Vincemu ogni volta. ] [ binʧ'ɛmu 'ɔ̃ɲi w'olta ]
Ils gagnent. [  Vìncenu. ] [ b'inʧɛnu ]
Vous gagnez mais ils tiennent. [  Vincite ma tènenu. ] [ binʧ'idɛ ma d'ɛnɛnu ]
Il prévient ses amis. [  Privene i so amichi. ] [ priw'ɛ̃nɛ i zɔ am'igi ]
Je pose une pomme. [  Pongu una mela. ] [ p'ɔngu una m'ɛla ]
Tu poses une question. [  Poni una dumanda. ] [ p'ɔ̃ni una ðum'anda ]
Il pose son manteau. [  Pone u so mantellu. ] [ p'ɔ̃nɛ u zɔ mant'ellu ]
Nous posons ce sac (là). [  Punemu ssu saccu. ] [ pun'ɛmu ssu z'akku ]
Vous posez la pierre. [  Punite a petra. ] [ pun'idɛ a b'edra ]
Je casse une assiette. [  Rompu un piattu. ] [ r'ɔmpu um pj'attu ]
Vous cassez la voiture. [  Rumpite a vittura. ] [ rump'idɛ a witt'ura ]
Ils cassent le mur. [  Ròmpenu u muru. ] [ r'ɔmpɛ̃nu u m'uru ]
Il cuit un oeuf. [  Coce un ovu. ]

[ k'oʤɛ un 'owu ]

Pierre cuit un oeuf. [  Petru coce un ovu. ] [ p'edru g'oʤɛ un 'owu ]
Nous cuisons la viande. [  Cucemu a carne. ] [ kuʤ'ɛmu a g'arnɛ ]


Série 2B - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers

Je vois la lune. [  Vecu a luna. ] [ b'ɛgu a l'una ]
Que vois-tu ? [  Chì vedi ? ] [ ki b'ɛði ]
Il voit le chien. [  Vede u cane. ] [ b'ɛ(d)ɛ u g'ănɛ ]
Alexandre voit un chien. [  Lisandru vede un cane. ] [ liz'andru w'ɛðɛ un k'ănɛ ]
Que voyons-nous ? [  Chì vidimu ? ] [ ki bið'imu  ]
Voyez-vous ce rocher ? [  Vidite ssu scogliu ? ] [ bið'idɛ ssu sk'olju  ]
Voyez-vous ce rocher ? [  U vidite ssu scogliu ? ] [ u wið'idɛ ssu sk'olju  ]
Ils voient la terre. [  Vèdenu a terra. ] [ b'ɛðɛ̃nu a d'ɛrra ]
Les enfants perdent. [  Pèrdenu i zitelli. ] [ p'ɛrdɛ̃nu i dzid'elli ]
Tu perds ton argent. [  Perdi i to soldi. ] [ p'ɛrdi i dɔ zɔlli ]
Nous perdons au loto. [  Pirdemu à a tùmbula. ] [ pird'ɛmu a a d'umbula ]
Il me demande dix euros. [  Mi chere dece euro. ] [ mi g'e'rɛ ð'edjɛ "euro" ]
Ils demandent la paix. [  Chèrenu a pace. ] [ k'e'rɛ̃nu a b'adjɛ ]
Le chien mord le chat. [  U cane morde u ghjattu. ] [ u g'ănɛ m'ordɛ u j'attu ]
Les chiens mordent. [  I cani mòrdenu. ] [ i g'ăni m'ordɛ̃nu ]
Nous dormons sous la tente. [  Durmemu sott'à a tenda. ] [ durm'ɛmu z'ɔtta a d'ɛnda ]
Les enfants courrent. [  I zitelli còrrenu. ] [ i dzid'elli g'ɔrrɛ̃nu ]
Où cours-tu ? [  Induve corri ? ] [ nd'uwɛ g'ɔrri  ]
Il court dans la cour. [  Corre ind'a corte. ] [ k'ɔrrɛ nda g'ɔrtɛ ]
Je mets une pierre sur le mur. [  Mettu una petra annant'à u muru. ] [ m'ettu una b'edra ann'anta u m'uru ]
Nous mettons la fourchette ici. [  Mittimu a furcina quì. ] [ mitt'imu a vurʧ'ina gɥ'i ]
Ils mettent ce chapeau. [  Mèttenu ssu cappellu. ] [ m'ɛttɛ̃nu ssu gapp'ellu ]
Je ferme le portail. [  Chjodu u càtaru. ] [ tj'ɔðu ug'adaru ]
Antoine ferme le portail. [  Antone chjode u càtaru. ] [ ant'ɔnɛ dj'ɔðɛ ug'adaru ]
Vous fermez la porte. [  Chjudite a porta. ] [ tjuð'idɛ a b'orta ]
Ils ferment la fenêtre. [  Chjòdenu u purtellu. ] [ tj'ɔðɛ̃nu u burt'ellu ]


Série n° 3 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes réguliers

Il a dormi. [  Hà durmitu. ] [ a durm'idu ]
Nous avons dormi. [  Avemu durmitu. ] [ aw'ɛmu ðurm'idu ]
J'ai cru le curé. [  Aghju cridutu u curatu. ] [ 'adju grið'udu u gur'adu ]
Je suis sorti de la maison. [  Sò isciutu da a casa. ] [ sɔ iʃ'udu da ag'aza ]
Elle est sortie. [  Hè isciuta. ] [ ɛ iʃ'uda ]
Il a grandi. [  Hè crisciutu. ] [ ɛ kriʃ'udu ]
Elles ont grandi. [  Sò crisciute. ] [ sɔ kriʃ'udɛ ]
J'ai rempli le verre. [  Aghju impiutu u bichjeru. ] [ 'adju impj'udu uwitj'ɛru ]
Nous sommes entrés. [  Simu intruti. ] [ s'imu ntr'udi ]
Nous sommes partis. [  Simu partuti. ] [ s'imu bart'udi ]
Pierre est entré. [  Petru hè intrutu. ] [ p'edru ɛ ntr'udu ]
Il a tout partagé. [  Hà spartutu tuttu. ] [ a spart'udu d'uttu ]
Je l'ai craint. [  L'aghju timutu. ] [ l'adju dim'udu ]
Tu as vendu ta voiture. [  Ai vindutu a to vittura. ] [ 'ai wind'udu a dɔ witt'ura ]
Il a vendu sa maison. [  Hà vindutu a so casa. ] [ a bind'udu a zɔ g'aza ]
Il a craint son père. [  Hà timutu u babbu. ] [ a tim'udu u w'abbu ]
Nous avons fui. [  Avemu fughjitu. ] [ aw'ɛmu vudj'idu ]
Il est sorti. [  Hè surtitu. ] [ ɛ surt'idu ]
Vous êtes sortis. [  Site surtiti. ] [ s'idɛ zurt'idi ]
Marie a cousu. [  Marìa hà cusgitu. ] [ mar'ia a kuʒ'idu ]
Ils m'ont servi. [  M'anu servitu. ] [ m'ănu zɛrv'idu ]


Série 4 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes irréguliers

J'ai vu la lune. [  Aghju vistu a luna. ] [ 'adju w'istu a l'una ]
Qu'as-tu vu ? [  Chì ai vistu ? ] [ ki 'ai w'istu = k'ai w'istu  ]
Il a vu le chien. [  Hà vistu u cane. ] [ a b'istu u g'ănɛ ]
Les enfants ont perdu. [  I zitelli anu persu. ] [ i dzid'elli 'ănu b'ɛrsu ]
Il a perdu son argent. [  Hà persu i so soldi. ] [ a p'ɛrsu i zɔ z'ɔlli ]
Il m'a demandé dix euros. [  Mi hà chersu dece euro. ] [ m'a k'ersu ð'edjɛ "euro" ]
Ils ont demandé la paix. [  Anu chersu a pace. ] [ 'ănu g'ersu a b'adjɛ ]
Le chien a mordu le chat. [  U cane hà morsu u ghjattu. ] [ u g'ănɛ amm'orsu uj'attu ]
Les enfants ont courru. [  I zitelli sò corsi. ] [ i dzid'elli sɔk'orsi  ]
Où as-tu courru ? [  Induve sì corsu ? ] [ nd'uwɛ sik'orsu ]
J'ai mis ma montre. [  Aghju messu u mo riloghju. ] [ 'adju m'ɛssu u mɔ ril'ɔdju ]
J'ai fermé le portail. [  Aghju chjosu u càtaru. ] [ 'adju dj'ɔzu ug'adaru ]
Antoine a fermé le portail. [  Antone hà chjosu u càtaru. ] [ ant'ɔnɛ a tj'ɔzu ug'adaru ]
Il a posé son chapeau. [  Hà postu u so cappellu. ] [ a p'ostu uzɔ gapp'ellu ]
Nous avons posé notre casquette. [  Avemu postu a nostra barretta. ] [ aw'ɛmu b'ostu an'ɔstra warr'ɛtta ]
Ils ont répondu. [  Anu rispostu. ] [ 'ănu risp'ostu ]
Ils ont bu. [  Anu betu. ] [ 'ănu w'ɛdu ]
Il a bu. [  Hà betu. ] [ abb'ɛdu ]
Elle est née à Corte. [  Hè nata in Corti. ] [ ɛnn'ada ink'orti ]
Ils sont nés à L'Ile-Rousse. [  Sò nati in l'Ìsula. ] [ sɔnn'adi inl'izula ]
Il a beaucoup souffert. [  Hà suffertu assai. ] [ a suff'ɛrtu ass'ai ]
J'ai ouvert la porte. [  Aghju apertu a porta. ] [ 'adju ab'ɛrtu ab'orta ]
J'ai couvert la fillette. [  Aghju cupertu a zitella. ] [ 'adju gub'ɛrtu adzid'ella ]
Il m'a promis. [  M'hà prumessu. ] [ mapprum'ɛssu ]
Nous avons parié. [  Avemu scumessu. ] [ aw'ɛmu skum'ɛssu ]
Tu l'as supprimé. [  L'ai suppressu. ] [ l'ai zuppr'ɛssu ]
Il a plu. [  Hè piossu. ] [ ɛppj'ossu ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!