Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 6

Niveau débutant - Livellu principiante

<< Précédent - Suivant >>

Les verbes ayant leur infinitif en -e
Les autres temps de l'indicatif - L'altri tempi di u indicativu
Les modèles des verbes réguliers sont crede et dorme.
Voir Le tableau des conjugaisons pour les verbes irréguliers.


Il s'agit d'exercices de traduction les plus simples possible.
On s'attachera à prononcer correctement (la phonétique est fournie !). Bien observer la mutation consonantique et l'alternance vocalique.

Série 1 - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes réguliers
Série 2A - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes irréguliers
Série 2B - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes irréguliers
Série 3 - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes réguliers
Série 4A - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes irréguliers
Série 4B - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes irréguliers


Série n° 1 - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes réguliers

Je croyais. [  Cridìa. ] [ kri(d)'ia ]
Tu y croyais ? [  Ci cridìi ? ] [ ʧi gri(d)'ii ]
Pierre croyait sa mère. [  Petru cridìa a so mamma. ] [ p'edru gri(d)'ia a zɔ m'ãmma ]
Je finissais mon travail. [  Compìa u mo travagliu. ] [ kɔmp'ia u mɔdraw'alju ]
Nous finissions la maison. [  Cumpìamu a casa. ] [ kump'iãmu ag'aza ]
Ils finissaient et ils partaient. [  Compìanu è pàrtìanu. ] [ kɔmp'iãnu ɛ part'iãnu ]
Il fréquentait les cafés. [  Battìa i caffè. ] [ batt'ia igaff'ɛ ]
Ils entraient dans la maison. [  Entrìanu inde a casa. ] [ ɛntr'iãnu ndag'aza ]
Nous entrions dans l'hôtel. [  Entrìamu inde l'usterìa. ] [ ɛntr'iãmu ndɛ luster'ia ]
Vous entriez et vous dormiez. [  Entrìate è durmìate. ] [ ɛntr'iadɛ ɛ durm'iadɛ ]
Il fuyait. [  Fughjìa. ] [ fudj'ia ]
Je sortais de la maison. [  Surtìa da a casa. ] [ surt'ia (d)a ag'aza ]
Il sortait vite. [  Surtìa prestu. ] [ surt'ia br'ɛstu ]
Nous partions avec Paul. [  Partìamu cù Pàulu. ] [ part'iãmu gup'aulu ]
Vous partiez ainsi ? [  Partìate cusì ? ] [ part'iadɛ guz'i  ]
Nous croyions cette femme. [  Cridìamu issa donna. ] [ kri(d)'iãmu ssa (d)'onna ]
Ils y croyaient. [  Ci cridìanu. ] [ ʧi gri(d)'iãnu ]
J'aimais la pluie. [  L'acqua mi piacìa. ] [ l'akwa mibjaʤ'ia ]
Ils aimaient les champignons. [  Li piacìanu i funghi. ] [ libjaʤ'iãnu iv'ungui ]
Tu sortais ou tu entrais ? [  Surtìi o entrìi ? ] [ surt'ii ɔ ɛntr'ii ]
Il remplissait une bouteille. [  Empìa una buttiglia. ] [ ɛmp'ia unawutt'ilja ]
Nous remplissions le seau. [  Empìamu u stagnone. ] [ ɛmp'iãmu ustãɲ'ɔ̃nɛ ]


Série 2A - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes irréguliers

Je venais de suite. [  Vinìa sùbitu. ] [ bin'ia z'ubidu ]
Il venait chaque jour. [  Vinìa ogni ghjornu. ] [ bin'ia ɔn'ji jɔr'nu ]
Nous venions le dimanche. [  Vinìamu a dumènica. ] [ bini'ãmu a(d)um'ɛniga ]
Vous veniez ? [  Vinìate ? ] [ bin'iadɛ ]
Ils venaient du village. [  Vinìanu da u paese. ] [ bin'iãnu (d)a uba'ɛzɛ ]
J'arrivais ! [  Ghjunghjìa ! ] [ djundj'ia ]
Charles arrivait. [  Ghjunghjìa Carlu. ] [ djundj'ia g'arlu ]
Les enfants arrivaient. [  Ghjunghjìanu i zitelli. ] [ djundj'iãnu i dzid'elli ]
Nous gagnions chaque fois. [  Vincìamu ogni volta. ] [ binʧ'iãmu 'ɔ̃ɲiw'olta ]
Ils gagnaient. [  Vincìanu. ] [ binʧ'iãnu ]
Vous gagniez mais ils tenaient. [  Vincìate ma tinìanu. ] [ binʧ'iadɛ madin'iãnu ]
Il prévenait ses amis. [  Privinìa i so amichi. ] [ priwin'ia i zɔ am'igi ]
Je posais une pomme. [  Punìa una mela. ] [ pun'ia unam'ɛla ]
Tu posais une question. [  Punìi una dumanda. ] [ pun'ii una(d)um'anda ]
Il posait son manteau. [  Punìa u so mantellu. ] [ pun'ia u zɔmant'ellu ]
Nous posions ce sac. [  Punìamu issu saccu. ] [ pun'iãmu ssuz'akku ]
Vous posiez la pierre. [  Punìate a petra. ] [ pun'iadɛ ab'edra ]
Je cassais une assiette. [  Rumpìa un piattu. ] [ rump'ia umpj'attu ]
Vous cassiez la voiture. [  Rumpìate a vittura. ] [ rump'iadɛ awitt'ura ]
Ils cassaient le mur. [  Rumpìanu u muru. ] [ rump'iãnu um'uru ]
Il cuisait un oeuf. [  Cucìa un ovu. ] [ kuʤ'ia un'owu ]
Pierre cuisait un oeuf. [  Petru cucìa un ovu. ] [ p'edru guʤ'ia un'owu ]
Nous cuisions la viande. [  Cucìamu a carne. ] [ kuʤ'iãmu ag'arnɛ ]


Série 2B - Les conjugaisons à l'indicatif imparfait des verbes irréguliers

Je voyais la lune. [  Vidìa a luna. ] [ bi(d)'ia a l'una ]
Que voyais-tu ? [  Chì vidìi ? ] [ ki bi(d)'ii  ]
Il voyait le chien. [  Vidìa u cane. ] [ bi(d)'ia u g'ãnɛ ]
Alexandre voyait un chien. [  Lisandru vidìa un cane. ] [ liz'andru wi(d)'ia unk'ãnɛ ]
Que voyions-nous ? [  Chì vidìamu ? ] [ ki bi(d)'iãmu  ]
Voyiez-vous ce rocher ? [  Vidìate issu scogliu ? ] [ bi(d)'iadɛ ssusk'olju  ]
Voyiez-vous ce rocher ? [  U vidìate issu scogliu ? ] [ u wi(d)'iadɛ ssusk'olju ]
Ils voyaient la terre. [  Vidìanu a terra. ] [ bi(d)'iãnu ad'ɛrra ]
Les enfants perdaient. [  Pirdìanu i zitelli. ]

[ pirdi'ãnu i dzid'elli ]

Tu perdais ton argent. [  Pirdìa i to soldi. ] [ pird'ia i dɔz'ɔlli ]
Nous perdions au loto. [  Pirdìamu à a tùmbula. ] [ pird'iãmu a ad'umbula ]
Il me demande dix euros. [  Mi chirìa dece euro. ] [ mi gir'ia (d)'eʤɛ "euro" ]
Ils demandaient la paix. [  Chirìanu a pace. ] [ kir'iãnu ab'aʤɛ ]
Le chien mordait le chat. [  U cane murdìa u gattu. ] [ u g'ãnɛ murd'ia ug'attu ]
Les chiens mordaient. [  I cani murdìanu. ] [ i g'ãni murd'iãnu ]
Nous dormions sous la tente. [  Durmìamu sott'à a tenda. ] [ durm'iãmu z'ɔtta ad'ɛnda ]
Les enfants courraient. [  I zitelli currìanu. ] [ i dzid'elli gurr'iãnu ]
Où courrais-tu ? [  Induve currìi ? ] [ nd'uwɛ gurr'ii  ]
Il courait dans la cour. [  Currìa ind'a corte. ] [ kurr'ia ndag'ɔrtɛ ]
Je mettais une pierre sur le mur. [  Mittìa una petra annant'à u muru. ] [ mitt'ia unab'edra ann'anta u m'uru ]
Nous mettions la fourchette ici. [  Mittìamu a furcina quì. ] [ mitt'iãmu a vurʧ'ina gɥ'i ]
Ils mettaient ce chapeau. [  Mittìanu issu cappellu. ] [ mitt'iãnu ssugapp'ellu ]
Je fermais le portail. [  Chjudìa u càtaru. ] [ tju(d)'ia ug'adaru ]
Antoine fermait le portail. [  Antone chjudìa u càtaru. ] [ ant'ɔnɛ dju(d)'ia ug'adaru ]
Vous fermiez la porte. [  Chjudìate a porta. ] [ tju(d)'iadɛ ab'orta ]
Ils fermaient la fenêtre. [  Chjudìanu u purtellu. ] [ tju(d)'iãnu uburt'ellu ]


Série n° 3 - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes réguliers

Il dormira. [  Durmerà. ] [ durmer'a ]
Nous dormirons. [  Durmeremu. ] [ durmer'ɛmu ]
Je croirai le curé. [  Crideraghju u curatu. ] [ kri(d)er'adju u gur'adu ]
Je sortirai de la maison. [ Isceraghju da a casa. ] [ iʃer'adju (d)a ag'aza ]
Elle sortira. [  Surterà. ] [ surter'a  ]
Il grandira. [ Criscerà. ] [ kriʃer'a ]
Elles grandiront. [   Crisceranu. ] [ kriʃɛr'ãnu ]
Je remplirai le verre. [ Impieraghju u bichjeru. ] [ impiɛr'adju uwitj'ɛru  ]
Nous entrerons. [  Intreremu. ] [ intrer'ɛmu ]
Nous partirons. [ Parteremu. ] [ parter'ɛmu ]
Pierre entrera. [  Petru intrerà. ] [ p'edru intrer'a ]
Il partagera tout. [   Sparterà tuttu. ] [ sparter'a t'uttu ]
Je le craindrai. [  U timeraghju. ] [ u dimer'adju ]
Tu vendras ta voiture. [ Vinderai a to vittura. ] [ binder'ai adɔwitt'ura ]
Il vendra sa maison. [  Vinderà a so casa. ] [ binder'a azɔg'aza ]
Il craindra son père. [  Timerà u babbu. ] [ timer'a uw'abbu ]
Nous fuirons. [  Fughjeremu. ] [ fudjer'ɛmu ]
Il sortira. [  Surterà. ] [ surter'a ]
Vous sortirez. [  Surterete. ] [ surter'ɛdɛ ]
Marie coudra. [  Marìa cusgerà. ] [ mar'ia guʒer'a ]
Ils me serviront. [  Mi serveranu. ] [ mi zɛrver'ãnu ]


Série 4A - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes irréguliers

Je verrai la lune. [  Videraghju a luna. ] [ bi(d)er'adju al'una ]
Que verras-tu ? [  Chì viderai ? ] [ kibi(d)er'ai  ]
Il verra le chien. [  Viderà u cane. ] [ bi(d)er'a ug'ãnɛ ]
Les enfants perdront. [  I zitelli pirderanu. ] [ idzid'elli birder'ãnu ]
Il perdra son argent. [  Pirderà i so soldi. ] [ pirder'a izɔ z'ɔlli ]
Il me demandera dix euros. [  Mi chererà dece euro. ] [ mi gerer'a d'eʤɛ "euro" ]
Ils demanderont la paix. [  Chereranu a pace. ] [ kerer'ãnu ab'aʤɛ ]
Le chien mordra le chat. [  U cane murderà u gattu. ] [ ug'ãnɛ murder'a ug'attu ]
Les enfants courront. [  I zitelli curreranu. ] [ idzid'elli gurrer'ãnu ]
Où as-tu courru ? [  Induve sì corsu ? ] [ nd'uwɛ s'i g'orsu  ]
Je mettrai ma montre. [  Mitteraghju u mo riloghju. ] [ mitter'adju umɔ ril'ɔdju ]
Je fermerai le portail. [  Chjuderagjhu u càtaru. ] [ tju(d)er'adju ug'adaru ]
Antoine fermera le portail. [  Antone chjuderà u càtaru. ] [ ant'ɔnɛ dju(d)er'a ug'adaru ]
Il posera son chapeau. [  Punerà u so cappellu. ] [ puner'a uzɔ gapp'ellu ]
Nous poserons notre casquette. [  Puneremu a nostra berretta. ] [ puner'ɛmu a n'ostra wɛrr'ɛtta ]
Ils répondront. [  Rispunderanu. ] [ rispunder'ãnu ]
Ils boiront. [  Biieranu. ] [ bijɛr'ãnu ]
Il boira. [  Biierà. ] [ bijɛr'a ]
Elle naitra à Corte. [  Nascerà in Corti. ] [ naʃɛr'a ink'orti ]
Ils naitront à L'Ile-Rousse. [  Nasceranu in l'Ìsula. ] [ naʃɛr'ãnu inl'izula ]
Il souffrira beaucoup. [  Suffrerà assai. ] [ suffrɛr'a ass'ai ]
J'ouvrirai la porte. [  Apreraghju a porta. ] [ abrɛr'adju ab'orta ]
Je couvrirai la fillette. [  Cupreraghju a zitella. ] [ kubrɛr'adju adzid'ella ]
Il me promettra. [  Mi prumitterà. ] [ mibrumittɛr'a ]
Nous parierons. [  Scumitteremu. ] [ skumittɛr'ɛmu ]
Tu le supprimeras. [  U supprimerai. ] [ uzupprimɛr'ai ]
Il pleuvra. [  Piuverà. ] [ pjuwɛr'a ]


Série 4B - Les conjugaisons à l'indicatif futur des verbes irréguliers

Alexandre verra un chien. [  Lisandru videra un cane. ] [ liz'andru wi(d)ɛr'a unk'ãnɛ ]
Que verrons-nous ? [  Chì videremu ? ] [ ki bi(d)er'ɛmu  ]
Verrez-vous ce rocher ? [  Viderete issu scogliu ? ] [ bi(d)er'ɛdɛ ssusk'olju  ]
Verrez-vous ce rocher ? [  U viderete issu scogliu ? ] [ u wi(d)er'ɛdɛ ssusk'olju  ]
Ils verront la terre. [  Videranu a terra. ] [ bi(d)er'ãnu ad'ɛrra ]
Les enfants perdront. [  Pirderanu i zitelli. ] [ pirdɛr'ãnu idzid'elli ]
Tu perdras ton argent. [  Pirderai i to soldi. ] [ pirdɛr'ai i dɔ z'ɔlli ]
Nous perdrons au loto. [  Pirderemu à a tùmbula. ] [ pirder'ɛmu a ad'umbula ]
Il me demandera dix euros. [  Mi chirerà dece euro. ] [ migirɛr'a d'eʤɛ "euro" ]
Ils demanderont la paix. [  Chireranu a pace. ] [ kirer'ãnu ab'aʤɛ ]
Le chien mordra le chat. [  U cane murderà u gattu. ] [ ug'ãnɛ murdɛr'a u g'attu ]
Les chiens mordront. [  I cani murderanu. ] [ ig'ãni murdɛr'ãnu ]
Nous dormirons sous la tente. [  Durmeremu sott'à a tenda. ] [ durmer'ɛmu z'ɔtta ad'ɛnda ]
Les enfants courront. [  I zitelli curreranu. ] [ idzid'elli gurrer'ãnu ]
Où courras-tu ? [  Induve currerai ? ] [ nd'uwɛ gurrer'ai  ]
Il courra dans la cour. [  Currerà ind'a corte. ] [ kurrɛr'a nd'ag'ɔrtɛ ]
Je mettrai une pierre sur le mur. [  Mitteraghju una petra annant'à u muru. ] [ mittɛr'adju una b'edra ann'anta u m'uru ]
Nous mettrons la fourchette ici. [  Mitteremu a furcina quì. ] [ mitter'ɛmu a vurʧ'ina gɥ'i ]
Ils mettront ce chapeau. [  Mitteranu issu cappellu. ] [ mittɛr'ãnu ssugapp'ellu ]
Je fermerai le portail. [  Chjuderaghju u càtaru. ] [ tju(d)ɛr'adju ug'adaru ]
Antoine fermera le portail. [  Antone chjuderà u càtaru. ] [ ant'ɔnɛ dju(d)ɛr'a u g'adaru ]
Vous fermerez la porte. [  Chjuderete a porta. ] [ tju(d)er'ɛdɛ ab'orta ]
Ils fermeront la fenêtre. [  Chjuderanu u purtellu. ] [ tju(d)ɛr'ãnu uburt'ellu ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!